شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی بر اساس زندگی شهید مجید بقایی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 قسمت اول 1,787 00:20:22
2 قسمت دوم 1,726 00:19:40
3 قسمت سوم 1,629 00:18:34

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo