بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی)

دانلود فایل pdf

مقدمه 3- شک بعد از وقت
احکام تقليد 4- کثير الشک (کسي که زياد شک ميکند)
احکام طهارت 5- شک امام و ماموم 
آب مطلق و مضاف 6- شک در نماز مستحبي 
1- آب کُر شکهاي صحيح
2- آب قليل نماز احتياط
3- آب جاري سجده سهو
4- آب باران دستور سجده سهو
5 - آب چاه قضاي سجده و تشهد فراموش شده
احکام آبها کم يا زياد کردن اجزاء و شرائط نماز
نجاسات نماز مسافر
1و2- بول و غائط مسائل متفرقه

 3-مني

نماز قضا
4- مردار نماز قضاي پدر ومادر که بر پسر بزرگتر واجب است
5- خون فضيلت نماز جماعت
6و7 - سگ و خوک نماز جماعت
8-کافر شرائط امام جماعت
9-شراب  احکام جماعت

10-فقاع

چيزهائي که در نماز جماعت مستحب است
عرق جنب از حرام چيزهائي که در نماز جماعت مکروه است

11-عرق شتر نجاستخوار

نماز آيات

راه ثابت شدن نجاست

دستور نماز آيات

راه نجس شدن چيزهاي پاک

نماز عيد فطر و قربان
احکام نجاسات اجير گرفتن براي نماز
مُطهّرات احکام روزه 
1- آب نیت 
2- زمين چيزهائي که روزه را باطل مي کند
 3- آفتاب 1 – خوردن و آشاميدن
 4- استحاله 2- جماع
5 - کم شدن دو سوم آب انگور 3- استمناء
6-انتقال 4- دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص)
7- اسلام 5- رساندن غبار غليظ به حلق
8 – تبعيت 6- فرو بردن سر در آب
9 – بر طرف شدن عين نجاست 7- باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
10- استبراء حيوان نجاستخوار 8- اماله کردن
11 - غائب شدن مسلمان 9- قي کردن
احکام ظرفها احکام چيزهائي که روزه را باطل مي کند
وضو آنچه براي روزه دار مکروه است

وضوي ارتماسي

جاهائي که قضا و کفاره واجب است

دعاهائي که موقع وضو گرفتن مستحب است

کفاره روزه

شرائط وضو

جاهائي که فقط قضاي روزه واجب است

احکام وضو

احکام روزه قضا

چيزهائي که بايد براي آنها وضو گرفت

احکام روزه مسافر

چيزهائي که وضو را باطل مي کند

کساني که روزه بر آنها واجب نيست

احکام وضوي جبيره

راه ثابت شدن اول ماه

غسل جنابت

روزه هاي حرام و مکروه
احکام جنابت
روزه هاي مستحب
 چيزهائي که بر جنب حرام است مواردي که مستحب است انسان از کارهائي که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد
چيزهائي که بر جنب مکروه است فضيلت خُمس
 غسل جنابت احکام خُمس ‌
غسل ترتيبي 1ـ منفعت کسب 
غسل ارتماسي 2ـ معدن
احکام غسل کردن 3ـ گنج
غسل استحاضه 4ـ مال حلال مخلوط به حرام
استحاضه 5ـ جواهري که به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مي آيد
احکام استحاضه  6 ـ غنيمت
غسل حيض 7ـ زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد
حيض  مصرف خمس
احکام حائض اهميت زکات
اقسام زنهاي حائض احکام زکات
1- صاحب عادت وقتيه و عدديه شرايط واجب شدن زکات
2- صاحب عادت وقتيه زکات گندم و جو و خرما و کشمش
3– صاحب عادت عدديه نصاب طلا
4- مضطر به نصاب نقره

5- مبتدئه

زکات شتر و گاو و گوسفند

6 – ناسيه

نصاب شتر
 مسائل متفرقه حيض نصاب گاو
غسل نفاس نصاب گوسفند
نفاس مصرف زکات
غسل مّس ميّت فضيلت حجّ
احکام مُحتضَر احکام حجّ
احکام بعد از مرگ اقتصاد و معاملات
احکام غسل و کفن و نماز و دفن ميت احکام شرکت
غسل ميت احکام صلح
احکام غسل ميت احکام اجاره
احکام کفن ميت شرائط مالي که آن را اجاره مي دهند
احکام حُنوط شرائط استفاده اي که مال را براي آن اجاره ميدهند
احکام نماز ميت مسائل متفرقه اجاره
دستور نماز ميت احکام جُعالَه 
مستحبات نماز ميت احکام مُزارَعَه
غسلهاي مستحب احکام مُساقات
تيمم  کساني که نمي توانند در مال خود تصّرف کنند
اول: آنکه تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممکن نباشد اَحکام وکالت
دوم: عدم امکان دسترسي به آب موجود اَحکام قَرض
سوم: خوف از استعمال آب  اَحکامِ حواله دادن
چهارم: خوف از عواقبي که بر وضو يا غسل مترتب مي گردد اَحکام رَهْن
پنجم: معارضه وضو يا غسل با ازاله خبث  اَحکام ضامن شدن

ششم: وضو يا غسل مستلزم ارتکاب حرام باشد 

اَحکام کَفالت

هفتم: تنگي وقت 

اَحکام وَديعه (امانت)

چيزهائي که تيمم به آنها صحيح است

اَحکام عارِيَه 
دستور تيمم اهميت ازدواج در اسلام 
احکام تيمم  اَحکام نِکاح يا ازدواج
فضليت نماز  احکام عقد
محافظت بر نمازها دستور خواندن عقد دائم
هرگز نبايد نماز را سبک شمرد دستور خواندن عقد غير دائم 

عواقب ترک نماز

شرائط عقد 

عادت دادن کودکان به نماز

عيبهائي که بواسطه آنها مي شود عقد را بهم زد

موانع قبول نماز

عدّه اي از زنها که ازدواج با آنان حرام است 

نماز هاي واجب 

اَحکامِ عقد دائم

نمازهاي واجب يوميه

مُتْعه يا صيغه
وقت نماز ظهر و عصر  احکام نگاه کردن 
وقت نماز مغرب و عشاء مسائل متفرّقه زناشوئي 
وقت نماز صبح احکام شير دادن 
احکام وقت نماز شرائط شير دادني که علّت محرم شدن است 
نمازهائي که بايد به ترتيب خوانده شود آداب شير دادن 
نمازهاي مستحب مسائل متفرقه شير دادن 
فضليت سحر خيزي و نماز شب اَحکامِ طَلاق 
کيفيت نماز شب عدّه طلاق
فضيلت نماز جعفر طيار عدّه زني که شوهرش مُرده 
وقت نافله هاي يوميه طلاق بائِن و طلاق رِجعي 
نماز غفيله اَحکام رجوع کردن 
ساير احکام نماز طلاق خُلع
احکام قبله طلاق مُبارات 
پوشانيدن بدن در نماز احکام مُتفرّقه طلاق 
لباس نمازگزار اَحکام غَصب
چيزهائي که در لباس نماز گزار مستحب است اَحکام مالي که انسان آن را پيدا مي کند 
چيزهائي که در لباس نماز گزار مکروه است احکام سربريدن و شکار کردن حيوانات 
مکان نماز گزار دستور سر بريدن حيوانات 
جاهائي که نماز خواندن در آنها مستحب است

شرائط سربريدن حيوانات 

جاهایي که نماز خواندن در آنها مکروه است دستور کشتن شتر 
احکام مسجد چيزهائي که موقع سر بريدن حيوانات مستحّب است 
اذان و اقامه چيزهائي که در کشتن حيوانات مکروه است
ترجمه اذان و اقامه

احکام شکار کردن با اسلحه

واجبات نماز شکار کردن با سگ شکاري 
نيت صيد ماهي

تکبيره الاحرام

صيد مَلَخ
قيام (ايستادن) احکام خوردنيها و آشاميدنيها 
قرائت چيزهائي که موقع غذا خوردن مستحّب است
رکوع  چيزهائي که در غذا خوردن مکروه است
سجود  مستحّبات آب آشاميدن
چيزهائي که سجده بر آنها صحيح است  مکروهات آب آشاميدن
مستحبات و مکروهات سجده  احکام نَذْر و عَهْد
سجده واجب قرآن  اَحکام قَسَم خوردن
تشهد  اهميّت وقف در اسلام 
سلام نماز اَحکام وَقْف 
ترتيب اهميت وصيّت در اسلام
موالات احکام وصيّت
قنوت اَحکام اِرث
ترجمه نماز ارث دسته اوّل 
1- ترجمه سوره حمد ارث دسته دوّم
2 – ترجمه سوره قل هو الله احد ارث دسته سوّم
3 – ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهائي که بعد از آنها مستحب است ارث زن و شوهر 
4 –ترجمه قنوت مسائل متفرقه ارث
5 – ترجمه تسبيحات اربعه اهميّت امر به معروف ونهي ازمنکر

6 – ترجمه تشهد و سلام

معناي معروف و منکر
تعقيب نماز امر و نهي دراي مراتبي است
صلوات بر پيغمبر گستردگي امر به معروف و نهي از منکر 
مبطلات نماز امر به معروف ونهي از منکَر 
چيزهائي که در نماز مکروه است شرايط امر به معروف ونهي از منکر 
مواردي که ميشود نماز واجب راشکست مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر 
شکيات مسائل دفاع
شکهاي مُبطل شرائط نمازِ جمعه 
شکهائي که نبايد به آنها اعتنا کرد  وقت نماز جمعه 
1- شک در چيزي که محل آن گذشته است کيفيّت نماز جمعه 
2- شک بعد از سلام احکام نمازجمعه‌
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved