بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
توضیح المسائل آیت الله سبحانی (مد ظله العالی)
1.تقليد 4. احكام روزه

احكام تقليد

نيت

2. طهارت

چيزهائى كه روزه را باطل مى كند

اقسام آبها

1. خوردن و آشاميدن

1. آب كُر

2. جماع

2. آب قليل

3. استمناء

3. آب جارى

4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر

4. آب باران

5. رساندن غبار غليظ به حلق

5. آب چاه

6. فرو بردن سر در آب

احكام آبها

7. باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

احكام تَخَلّى

8. تنقيه

اِسْتِبْراءْ

9. قى كردن

مستحبات و مكروهات تخلى

آنچه براى روزه دار مكروه است

نجاسات

كفّاره روزه

1 و 2. بول و غائط

جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است

3. منى

احكام روزه قضا

4. مردار

احكام روزه مسافر

5. خون

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

6 و 7. سگ و خوك

راه ثابت شدن اول ماه

8 . كافر و كسانى كه در حكم كافرند

روزه هاى حرام و مكروه

9. مسكر مايع

5. اعتكاف

10. فقّاع يا آب جو

احكام اعتكاف

11. عرق حيوان نجاست خوار

6. خمس

عرق جنب از حرام 

احكام خمس 

راه هاى ثابت شدن نجاست

1ـ منفعت كسب

راه نجس شدن چيزهاى پاك

2ـ معدن

احكام نجاسات

3ـ گنج

مطهرات

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

1. آب 

5 ـ جواهرى كه با غواصى به دست مى آيد

2. زمين

6ـ غنيمت

3. آفتاب

7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

4. استحاله

مصرف خمس

5. كم شدن دو سوم آب انگور

7. احكام زكات

6. انتقال

شرايط واجب شدن زكات

7. اسلام

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

8. تبعيّت

نصاب طلا

9. برطرف شدن عين نجاست

نصاب نقره

10. استبراء حيوان نجاست خوار

زكات شتر و گاو و گوسفند

11. غايب شدن مسلمان

نصاب گوسفند

احكام ظرف ها

نصاب گاو

وضو

نصاب شتر

كيفيّت وضو گرفتن

مسائل متفرقه زكات

وضوى ارتماسى

مصرف زكات

دعاهايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

شرايط وضو

نيت زكات

احكام وضو

مسائل متفرقه زكات

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت

زكات فطره

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند

مصرف زكات فطره

احكام وضوى جبيره

مسائل متفرقه زكات فطره

احكام غسل

8. احكام خريد و فروش

غسل هاى واجب

آداب معامله

احكام جنابت

معاملات مكروه

چيزهايى كه بر جنب حرام است

معاملات باطل

چيزهايى كه بر جنب مكروه است

ربا

غسل جنابت

احكام رباى معاوضى

غسل ترتيبى

شرايط خريدار و فروشنده

غسل ارتماسى

شرائط جنس و عوض آن

احكام غسل كردن

صيغه خريد و فروش

استحاضه

خريد و فروش ميوه ها

احكام استحاضه

نقد و نسيه

عادت ماهانه

معامله سلف

احكام حائض

شرائط معامله سلف

اقسام زنان حائض

احكام معامله سلف

1ـ صاحب عادت وقتيه و عدديه

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

2. صاحب عادت وقتيه

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

3ـ صاحب عادت عدديه

احكام خيارات

4ـ مضطربه

9. شــــركت

5ـ مبتدئه

احكام شركت

6ـ ناسيه

10. صـــــلح

مسائل متفرقه حيض

احكام صلح

نفاس 11. اجــاره

غسل مسّ ميّت

احكام اجاره

احكام محتضر 

شرائط اجاره

احكام پس از مرگ 

مسائل متفرقه اجاره

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت

12. جُعـاله

احكام غسل ميّت

احكام جُعاله

احكام كفن كردن ميّت

13. مضاربه

احكام حنوط

احكام مضاربه

احكام نماز ميّت

14. مُزارَعَه

كيفيّت نماز ميّت

احكام مُزارَعَه

مستحبّات نماز ميّت

15. مُساقات

احكام دفن

شرايط مُساقات

مستحبات دفن

احكام مساقات

نماز ليلة الدفن   

16. محجورين احكام محجورين (كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند)

نبش قبر 

17. وكالـت

غسل هاى مستحب 

احكام وكالت

احكام تيمّم 

18. قــــرض

چيزهايى كه تيمّم به آنها صحيح است

احكام قرض

احكام متفرقه تيمّم

19. حــواله

3. احكام نماز

احكام حواله

نمازهاى واجب

20. رَهن

نمازهاى واجب يوميّه

احكام رَهن

وقت نماز ظهر و عصر

21. ضامن شدن

وقت نماز مغرب و عشاء

احكام ضامن شدن

وقت نماز صبح

22.كفالت

احكام وقت نماز

احكام كفالت

نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود

23. وديعه (امانت)

نمازهاى مستحب

احكام وديعه

وقت نافله هاى يوميّه

24. عارِيَه

نماز غفيله

احكام عاريه

احكام قبله

25. غَصب

پوشانيدن بدن در نماز

احكام غَصب

لباس نمازگزار  

26. لقطــه

مواردى كه پاك بودن بدن و لباس شرط نيست 

احكام اموال گمشده

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است

27. نكاح يا ازدواج

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه

احكام عقد

مكان نمازگزار

كيفيت خواندن عقد دائم

جاهايى كه نمازخواندن در آنها مستحب است

دستور خواندن عقد موقت

جاهايى كه نمازخواندن در آنها مكروه است

شرائط عقد

احكام مسجد

عيب هائى كه به واسطه آنها مى شود عقد را به هم زد

اذان و اقامه

زنانى كه ازدواج با آنان حرام است

ترجمه اذان و اقامه

احكام عقد دائم

واجبات نماز

ازدواج موقت

نيت

احكام نگاه كردن

تكبيرة الإحرام

مسائل متفرّقه زناشوئى

قيام (ايستادن)

احكام شير دادن

قرائت

شرائط شير دادنى كه علت محرم شدن است

ركوع

آداب شير دادن

سجود

مسائل متفرّقه شير

چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

28. طــــلاق

مكروهات سجده

احكام طلاق

سجده واجب قرآن

عدّه طلاق

تشهّد

عده زنى كه شوهرش مرده

سلام نماز

طلاق بائن و طلاق رجعى

ترتيب

احكام رجوع كردن

موالات

طلاق خُلع

قنوت

طلاق مُبارات

مبطلات نماز

احكام متفرّقه طلاق

چيزهائى كه در نماز مكروه است

29. ارث

مواردى كه مى شود نماز واجب را شكست

احكام ارث

شكيات

ارث زن و شوهر

شك هاى باطل

مسائل متفرّقه ارث

شك هائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

30. احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

شك هاى صحيح

حكم سر بريدن حيوانات

طريقه نماز احتياط

شرائط سر بريدن حيوانات

سجده سهو

دستور كشتن شتر

كيفيت سجده سهو

چيزهائى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

قضاى سجده و تشهد فراموش شده

چيزهائى كه در كشتن حيوانات مكروه است

كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز

احكام شكار كردن با اسلحه

احكام نماز مسافر

شكار كردن با سگ شكارى

چيزهائى كه سفر را قطع مى كند

صيد ماهى

مسائل متفرّقه 

31. خوردنى ها و آشاميدنى ها

نماز قضا

حيوانات حلال و حرام گوشت

نماز قضاى پدر و مادر 

اجزاء حرام حيوانات حلال گوشت

نماز جماعت

خوردنى ها و آشاميدنى هاى حرام

شرائط نماز جماعت

32. نذر و عهد

شرائط امام جماعت

احكام نذر و عهد

احكام جماعت

احكام قسم خوردن

نماز آيات

33. وقــــــف

كيفيت نماز آيات

احكام وقف

احكام نماز جمعه

34. وصـــــيت

نماز عيد فطر و قربان

احكام وصيت

اجير گرفتن براى نماز

 

 

 

 

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved