شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 3,865 0:49:57
2 جزء دوم 5,801 0:47:09
3 جزء سوم 5,898 0:47:57
4 جزء چهارم 6,331 0:51:28
5 جزء پنجم 6,070 0:49:21
6 جزء ششم 5,824 0:47:21
7 جزء هفتم 6,432 0:52:18
8 جزء هشتم 6,338 0:51:32
9 جزء نهم 5,902 0:47:59
10 جزء دهم 5,868 0:47:42
11 جزء یازدهم 6,738 0:54:47
12 جزء دوازدهم 6,881 0:55:57
13 جزء سیزدهم 6,579 0:53:29
14 جزء چهاردهم 6,231 0:50:39
15 جزء پانزدهم 6,092 0:49:32
16 جزء شانزدهم 6,486 0:52:44
17 جزء هفدهم 6,309 0:51:18
18 جزء هجدهم 4,171 0:53:55
19 جزء نوزدهم 4,115 0:53:12
20 جزء بیستم 6,480 0:52:41
21 جزء بیست و یکم 5,951 0:48:23
22 جزء بیست و دوم 6,366 0:51:45
23 جزء بیست و سوم 7,197 0:58:31
24 جزء بیست و چهارم 6,223 0:50:35
25 جزء بیست و پنجم 6,750 0:54:53
26 جزء بیست و ششم 6,416 0:52:10
27 جزء بیست و هفتم 6,056 0:49:14
28 جزء بیست و هشتم 6,378 0:51:51
29 جزء بیست و نهم 6,113 0:49:42
30 جزء سی ام 5,830 0:47:23

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo