بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

 

توضیح المسائل امام خمینی قدس سره الشریف

(بخش اول)

دانلود فایل pdf

 احکام تقليد

 احکام طهارت

 آب مطلق و مضاف

 آب کر

 آب قليل

 آب جارى

 آب باران

 آب چاه

 احکام آبها

 احکام تخلى (بول و غائط کردن)

 استبراء

 مستحبات و مکروهات تخلى

 نجاسات

 بول و غائط

 منى

مردار

خون

سگ و خوک

 کافر

شراب

فقاع

 عرق جنب از حرام

 عرق شتر نجاستخوار

راه ثابت‏ شدن نجاست

 راه نجس شدن چيزهاى پاک

 احکام نجاسات

 مطهرات

 آب

 زمين

 آفتاب

 استحاله

 کم شدن دو سوم آب انگور

 انتقال

 اسلام

 تبعيت

 برطرف شدن عين نجاست

 استبراء حيوان نجاستخوار

 غايب شدن مسلمان

 احکام ظرفها

 وضو

 وضوى ارتماسى

 دعاهايى که موقع وضو گرفتن

مستحب است

شرايط وضو

 احکام وضو

 چيزهايى که بايد براى آنها وضو گرفت

 چيزهايى که وضو را باطل مى‏کند

 احکام وضوى جبيره

 غسلهاى واجب

 احکام جنابت

 چيزهايى که بر جنب حرام است

 چيزهايى که بر جنب مکروه است

 غسل جنابت

 غسل ترتيبى

 غسل ارتماسى

 احکام غسل کردن

 استحاضه

 احکام استحاضه

حيض

 احکام حائض

 اقسام زنهاى حائض

 صاحب عادت وقتيه و عدديه

 صاحب عادت وقتيه

 صاحب عادت عدديه

 مضطربه

 مبتدئه

 ناسيه

 مسائل متفرقه حيض

 نفاس

 غس مس ميت

 احکام محتضر

 احکام بعد از مرگ

 احکام غسل و کفن و نماز و دفن

ميت

 احکام غسل ميت

 احکام کفن ميت

 احکام حنوط

 احکام نماز ميت

 مستحبات نماز ميت

 احکام دفن

 مستحبات دفن

 نماز وحشت

 نبش قبر

 غسلهاى مستحب

 تيمم

 او از موارد تيمم

 دوم از موارد تيمم

سوم از موارد تيمم

 چهارم از موارد تيمم

پنجم از موارد تيمم

ششم از موارد تيمم

 هفتم از موارد تيمم

چيزهايى‏که تيمم‏ به آنها صحيح ‏است

 دستور تيمم

احکام تيمم

 احکام نماز

نمازهاى واجب يوميه

 وقت نماز ظهر و عصر

 وقت نماز مغرب و عشاء

 وقت نماز صبح

 احکام وقت نماز

نمازهايى‏که‏ بايد به‏ ترتيب‏ خوانده‏ شود

 نمازهاى مستحب

 وقت نافله ‏هاى يوميه

 نماز غفيله

 احکام قبله

 پوشانيدن بدن در نماز

 لباس نمازگزار

شرط اول

شرط دوم

شرط سوم

شرط چهارم

شرط پنجم

مواردى که لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

 چيزهايى که در لباس نمازگزار مستحب است

 چيزهايى که در لباس نمازگزار مکروه است

 مکان نمازگزار

 جاهايى که نماز خواندن در آنها مستحب است

 جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

 احکام مسجد

 اذان و اقامه

 ترجمه اذان و اقامه

 واجبات نماز

 نيت

 تکبيرة الاحرام

 قيام (ايستادن)

 قرائت

رکوع

سجود

 چيزهايى که سجده بر آنها صحيح است

 مستحبات و مکروهات سجده

سجده واجب قرآن

 تشهد

سلام نماز

 ترتيب

موالات

قنوت

 ترجمه نماز

 ترجمه سوره حمد

 ترجمه سوره قل هو الله احد

 ترجمه ذکر رکوع و سجود و

ذکرهايى که بعد از آنهامستحب‏است

 ترجمه قنوت

 ترجمه تسبيحات اربعه

ترجمه تشهد و سلام

 تعقيب نماز

 صلوات بر پيغمبر

 مبطلات نماز

 چيزهايى که در نماز مکروه است

 مواردى که مى‏شود نماز واجب را شکست

شکيات

شکهاى باطل

شکهايى که نبايد به آنها اعتنا کرد

شک در چيزى که محل آن گذشته  

شک بعد از سلام

شک بعد از وقت

 کثير الشک

شک امام و ماموم

شک در نماز مستحبى

شکهاى صحيح

 نماز احتياط

سجده سهو

 دستور سجده سهو

قضاى سجده و تشهد فراموش شده

 کم و زياد کردن اجزاء و شرايط نماز

 نماز مسافر

 مسائل متفرقه

 نماز قضا

نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر  واجب است

 نماز جماعت

شرايط امام جماعت

احکام جماعت

 چيزهايى که در نماز جماعت مستحب است

 چيزهايى که در نماز جماعت مکروه  است

 نماز آيات

 دستور نماز آيات

 نماز عيد فطر و قربان

 اجير گرفتن براى نماز

(بخش دوم)

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved