شهید آوینی
 
اسلام ارتباط محکمی میان علم و ایمان برقرار کرده است

رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن در مصر گفت: انسانها باید ایمان و علم را توأم طی کنند، از این رو اسلام ارتباط محکم و قاطعی میان ایمان و علم در صورتهای مختلف ایجاد کرده و در قرآن کریم و احادیث نبوی نیز به این امر اهمیت بسیاری داده شده است .

به نقل از الجزیره، دکتر زغلول نجار رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن وابسته به شورای عالی امور اسلامی مصر طی دو سخنرانی در سوئیس به ضرورت بیداری و آگاهی مسلمانان در غرب اشاره کرد.

وی طی سخنرانی خود در جشنواره کودکان و جوانان سوئیس به ارزشهای ایمانی در وجود انسانها اشاره کرد و گفت: انسانها باید ایمان و علم را با یکدیگر و همپای هم طی کند، از این رو اسلام ارتباط مستحکمی میان ایمان و علم در شکلهای مختلف ایجاد کرده و در قرآن کریم و احادیث نبوی نیز به این امر بسیار اشاره شده است.

دکتر زغلول تصریح کرد: علمای مسلمان مسئولیت بسیاری به منظور معرفی دین به زبان علم دارند و مسئولیت آنها در میان کشورهای غربی بسیار بیشتر حس می شود.

رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن یادآور شد: بکارگیری اعجازعلمی قرآن و سنت بهترین راهکار برای شناخت و معرفی اسلام است و با همکاری گروهها و پرسنلهای آموزشی از مسلمانان در مراکز علمی و تحقیقاتی در جهان می توان به این امر مهم جامه عمل پوشاند.

دکتر نجار افزود: به منظور بررسی اعجازهای علمی در قرآن باید رسانه های گروهی با برگزاری گفتگوهای تلویزیونی، همایش و کنفرانسهای علمی و تخصصی که علمای متخصص  و مسلمان اعجاز علمی قرآن به زبان عصر با استفاده از نتایجی که ازعلم معاصر و کنونی حاصل شد است، به طور فعال عمل کنند.

 

منبع: خبرگزاری مهر
 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo