شهید آوینی

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

 

1.حجت الاسلام حسین انصاریان

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چشم باطنی - جلسه 1 - سال 91 7,913 00:53:58
2 چشم باطنی - جلسه 2 - سال 91 7,642 00:52:07
3 چشم باطنی - جلسه 3 - سال 91 9,985 01:08:04
4 چشم باطنی - جلسه 4 - سال 91 7,869 00:53:40
5 چشم باطنی - جلسه 5 - سال 91 8,284 00:56:30
6 چشم باطنی - جلسه 6 - سال 91 8,302 00:56:38
7 چشم باطنی - جلسه 7 - سال 91 7,577 00:51:41
8 چشم باطنی - جلسه 8 - سال 91 7,963 00:54:18
9 چشم باطنی - جلسه 9 - سال 91 7,598 00:51:49
10 چشم باطنی - جلسه 10 - سال 91 7,630 00:52:03
11 چشم باطنی - جلسه 11 - سال 91 8,541 00:58:15
12 چشم باطنی - جلسه 12 - سال 91 7,768 00:52:59
13 چشم باطنی - جلسه 13 - سال 91 8,333 00:56:50
14 چشم باطنی - جلسه 14 - سال 91 8,349 00:56:57
15 چشم باطنی - جلسه 15 - سال 91 8,131 00:55:28
16 چشم باطنی - جلسه 16 - سال 91 8,618 00:58:44
17 چشم باطنی - جلسه 17 - سال 91 8,271 00:56:25
18 چشم باطنی - جلسه 18 - سال 91 7,869 00:53:40
19 چشم باطنی - جلسه 19 - سال 91 7,913 00:53:58
20 چشم باطنی - جلسه 20 - سال 91 7,215 00:49:13
21 چشم باطنی - جلسه 21 - سال 91 7,768 00:52:59
22 چشم باطنی - جلسه 22 - سال 91 6,760 00:46:07
23 چشم باطنی - جلسه 23 - سال 91 7,692 00:52:27
24 چشم باطنی - جلسه 24 - سال 91 8,041 00:54:49
25 چشم باطنی - جلسه 25 - سال 91 9,614 01:05:34
26 چشم باطنی - جلسه 26 - سال 91 6,841 00:46:40
27 چشم باطنی - جلسه 27 - سال 91 6,371 00:43:27
28 چشم باطنی - جلسه 28 - سال 91 8,381 00:57:10
29 چشم باطنی - جلسه 29 - سال 91 6,980 00:47:37
30 نور معرفت - جلسه 1 - سال 91 7,312 01:02:24
31 نور معرفت - جلسه 2 - سال 91 7,526 01:04:13
32 نور معرفت - جلسه 3 - سال 91 7,790 01:06:29
33 نور معرفت - جلسه 4 - سال 91 9,873 01:07:21
34 نور معرفت - جلسه 5 - سال 91 7,265 00:49:33
35 نور معرفت - جلسه 6 - سال 91 12,029 01:22:03
36 نور معرفت - جلسه 7 - سال 91 8,709 00:59:24
37 نور معرفت - جلسه 8 - سال 91 8,905 01:00:44
38 نور معرفت - جلسه 9 - سال 91 9,528 01:04:59
39 نور معرفت - جلسه 10 - سال 91 7,842 00:59:26
40 نور معرفت - جلسه 11 - سال 91 8,015 01:00:46
41 نور معرفت - جلسه 12 - سال 91 8,576 01:05:02
42 نور معرفت - جلسه 13 - سال 91 6,391 00:48:28
43 نور معرفت - جلسه 14 - سال 91 7,331 00:55:36
44 نور معرفت - جلسه 15 - سال 91 9,110 01:09:05
45 نور معرفت - جلسه 16 - سال 91 8,262 01:02:39
46 نور معرفت - جلسه 17 - سال 91 7,811 00:59:14
47 نور معرفت - جلسه 18 - سال 91 6,083 00:46:07
48 نور معرفت - جلسه 19 - سال 91 6,563 00:49:46
49 نور معرفت - جلسه 20 - سال 91 6,597 00:50:01
50 نور معرفت - جلسه 21 - سال 91 8,672 01:05:45
51 نور معرفت - جلسه 22 - سال 91 8,118 01:01:33
52 نور معرفت - جلسه 23 - سال 91 9,110 01:09:05
53 نور معرفت - جلسه 24 - سال 91 8,545 01:04:48
54 نور معرفت - جلسه 25 - سال 91 8,118 01:01:33
55 نور معرفت - جلسه 26 - سال 91 1,386 00:10:31
56 نور معرفت - جلسه 27 - سال 91 10,611 01:20:28
57 نور معرفت - جلسه 28 - سال 91 7,772 00:52:59
58 نور معرفت - جلسه 29 - سال 91 7,855 00:59:34
59 حقیقت و خیال - جلسه اول - سال 89 4,696 00:35:36
60 حقیقت و خیال - جلسه دوم - سال 89 4,454 00:33:46
61 حقیقت و خیال - جلسه سوم - سال 89 4,508 00:34:10
62 حقیقت و خیال - جلسه چهارم - سال 89 4,950 00:37:31
63 حقیقت و خیال - جلسه پنجم - سال 89 4,772 00:36:10
64 حقیقت و خیال - جلسه ششم - سال 89 4,744 00:35:58
65 حقیقت و خیال - جلسه هفتم - سال 89 4,614 00:34:59
66 حقیقت و خیال - جلسه هشتم - سال 89 4,492 00:34:03
67 حقیقت و خیال - جلسه نهم - سال 89 4,802 00:36:24
68 حقیقت و خیال - جلسه دهم - سال 89 4,800 00:36:24
69 حقیقت و خیال - جلسه یازدهم - سال 89 4,856 00:36:49
70 حقیقت و خیال - جلسه دوازدهم - سال 89 4,644 00:35:12
71 زندگی آگاهانه - جلسه اول - سال 89 5,950 00:40:34
72 زندگی آگاهانه - جلسه دوم - سال 89 6,804 00:46:24
73 زندگی آگاهانه - جلسه سوم - سال 89 5,804 00:39:35
74 زندگی آگاهانه - جلسه چهارم - سال 89 6,338 00:43:13
75 زندگی آگاهانه - جلسه پنجم - سال 89 6,194 00:42:15
 

2.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 1 - سال 92 6,847 00:46:11
2 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 2 - سال 92 6,402 00:43:09
3 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 3 - سال 92 9,699 01:05:38
4 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 4 - سال 92 8,558 00:57:51
5 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 5 - سال 92 7,913 00:53:27
6 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 6 - سال 92 8,437 00:57:01
7 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 7 - سال 92 8,800 00:59:30
8 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 8 - سال 92 8,636 00:58:23
9 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 9 - سال 92 9,706 01:05:40
10 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 10 - سال 92 7,696 00:51:58
11 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 11 - سال 92 7,780 00:52:32
12 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 12 - سال 92 7,801 00:52:41
13 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 13 - سال 92 8,293 00:56:02
14 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 14 - سال 92 7,288 00:49:11
15 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 15 - سال 92 7,993 00:54:00
16 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 16 - سال 92 9,551 01:04:37
17 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 17 - سال 92 10,919 01:13:57
18 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 18 - سال 92 7,161 00:48:19
19 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 19 - سال 92 4,550 00:30:30
20 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 20 - سال 92 7,743 00:52:17
21 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 21 - سال 92 5,060 00:33:59
22 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 22 - سال 92 7,769 00:52:28
23 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 23 - سال 92 9,961 01:07:23
24 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 24 - سال 92 8,538 00:57:42
25 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 25 - سال 92 10,505 01:11:08
26 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 26 - سال 92 9,784 01:06:13
27 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 27 - سال 92 8,006 00:54:05
28 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 28 - سال 92 9,953 01:07:22
29 «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 29 - سال 92 6,203 00:41:47
30 سبک زندگی در ماه مبارک رمضان 13,776 0:58:46
31 شب دوم ماه مبارک رمضان - 91 9,339 0:53:05
32 شب سوم ماه مبارک رمضان - 91 7,667 0:43:35
33 شب چهارم ماه مبارک رمضان - 91 10,278 0:58:26
34 شب پنجم ماه مبارک رمضان - 91 9,118 0:51:50
35 شب ششم ماه مبارک رمضان - 91 7,916 0:44:59
36 شب هفتم ماه مبارک رمضان - 91 7,914 0:44:59
37 شب هشتم ماه مبارک رمضان - 91 8,687 0:49:23
38 شب نهم ماه مبارک رمضان - 91 9,778 0:55:35
39 شب دهم ماه مبارک رمضان - 91 10,746 01:01:05
40 شب یازدهم ماه مبارک رمضان - 91 10,367 0:58:57
41 شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - 91 10,670 01:00:40
42 شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - 91 10,554 01:00:00
43 شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - 91 7,916 01:03:14
44 شب پانزدهم ماه مبارک رمضان - 91 11,122 01:06:32
45 شب شانزدهم ماه مبارک رمضان - 91 11,702 0:54:44
46 شب هفدهم ماه مبارک رمضان - 91 9,628 0:48:31
47 شب هجدهم ماه مبارک رمضان - 91 8,536 0:45:00
48 شب بیست وششم ماه مبارک رمضان - 91 9,376 0:53:18
49 شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان - 91 7,534 0:45:00
50 شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان - 91 8,224 0:45:00
51 شب بیست ونهم مبارک رمضان - 91 12,008 0:45:00
52 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه اول 6,157 0:34:59
53 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه دوم 10,440 0:59:21
54 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه سوم 7,070 0:40:11
55 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه چهارم 5,765 0:32:46
56 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه پنجم 9,391 0:53:23
57 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه ششم 9,511 0:54:04
58 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هفتم 9,171 0:52:08
59 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هشتم 8,514 0:48:24
60 شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه نهم 9,170 0:52:09
61 شب قدر - جلسه اول  10,188  0:57:57
62 شب قدر - جلسه دوم   11,610   1:06:02
63 شب قدر - جلسه سوم   16,328  1:32:53
64 شب قدر - جلسه چهارم   9,479  0:53:55
 

3.حجت الاسلام رفیعی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ویژگی های ماه رمضان قسمت اول 7,009 00:39:52
2 ویژگی های ماه رمضان قسمت دوم 6,434 00:36:35
3 زیر بنای معاشرت و حیا قسمت اول  7,508 00:42:42
4 زیر بنای معاشرت و حیا قسمت دوم 7,221 00:41:04
5 موانع و آسیب های حیا 7,016 00:39:54
6 اقسام حیا 7,505 00:42:41
7 عوامل سوء ظن 7,140 00:40:36
8 بد گمانه و بد بینی به مردم 6,865 00:39:03
9 عدم آزار و مزاحمت برای مردم 7,718 00:43:54
10 اهل بیت 7,176 00:40:49
11 فرهنگ گفتگو 7,626 00:43:22
12 اقسام گفتگو 6,990 00:39:45
13 شماتت و سرزنش 7,384 00:42:00
14 امام حسن مجتبی (ع) 7,147 00:40:39
15 اخلاق اجتماعی 7,286 00:41:26
16 مروت و جوانمردی 6,801 00:38:41
17 پیرامون شخصیت مولایی 7,792 00:44:19
18 شیوه های تربیت امام علی (ع) 8,793 00:50:01
19 امام علی (ع) 7,905 00:44:58
20 اخلاص امام علی (ع) 5,838 00:33:12
21 خانواده قسمت اول 7,409 00:42:08
22 خانواده قسمت دوم 7,338 00:41:44
23 خانواده قسمت سوم 7,350 00:41:48
24 خودداری ها و اجتناب در زندگی 6,673 00:37:57
25 برخورد والدین با فرزندان 7,405 00:42:07
26 وداع با ماه مبارک رمضان 6,987 00:39:44
 

4.حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شب پانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,822 0:10:21
2 شب پانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,775 0:10:05
3 شب پانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,057 0:05:59
4 شب شانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,731 0:09:49
5 شب شانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,308 0:07:25
6 شب شانزدهم ماه رمضان- سال 91 1,465 0:08:19
7 شب هفدهم ماه رمضان- سال 91 1,847 0:10:29
8 شب هفدهم ماه رمضان- سال 91 1,986 0:11:16
9 شب هفدهم ماه رمضان- سال 91 1,798 0:10:12
10 شب هجدهم ماه رمضان- سال 91 1,856 0:10:32
11 شب هجدهم ماه رمضان- سال 91 2,032 0:11:32
 

5.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ویژگی های شب قدر 1 9,288 0:52:48
2 ویژگی های شب قدر 2 10,842 1:01:39
3 ویژگی های شب قدر 3 9,943 0:59:32
4 ویژگی های شب قدر 4 7,959 0:45:15
5 ویژگی های شب قدر 5 11,034 1:02:44
6 در فواید روزه 1 4,058 0:23:05
7 در فواید روزه 2 5,872 0:33:24
  

6.حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شب 11 رمضان 91- قسمت اول 4,871 0:20:45
2 شب 11 رمضان 91- قسمت دوم 4,486 0:19:07
3 شب 12 رمضان 91- قسمت اول 4,687 0:19:58
4 شب 12 رمضان 91- قسمت دوم 3,600 0:15:20
5 شب 13 رمضان 91 5,724 0:24:24
6 شب 14 رمضان 91- قسمت اول 2,669 0:15:09
7 شب 14 رمضان 91- قسمت دوم 3,453 0:19:37
8 شب 15 رمضان 91 4,341 0:24:40
9 شب 16 رمضان 91- قسمت اول 3,455 0:19:37
10 شب 16 رمضان 91- قسمت دوم 2,706 0:15:21
11 شب 17 رمضان 91- قسمت اول 2,868 0:16:17
12 شب 17 رمضان 91- قسمت دوم 1,013 0:05:44
13 شب 18 رمضان 91- قسمت اول 3,584 0:20:21
14 شب 18 رمضان 91- قسمت دوم 2,884 0:16:22
15 شب 19 رمضان 91- قسمت اول 3,315 0:18:49
16 شب 19 رمضان 91- قسمت دوم 1,104 0:06:15
17 شب 20 رمضان 91- قسمت اول 3,207 0:18:12
18 شب 20 رمضان 91- قسمت دوم 3,223 0:18:16
 

7.آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 درس اخلاق 1 5,641 0:24:02
2 درس اخلاق 2 6,300 0:26:51
3 درس اخلاق 3 5,511 0:23:29
4 درس اخلاق 4 5,292 0:22:33
5 درس اخلاق 5 5,335 0:22:44
6 درس اخلاق 6 6,206 0:26:27
7 درس اخلاق 7 4,971 0:21:11
8 درس اخلاق 8 6,999 0:29:50
9 درس اخلاق 9 7,013 0:29:54
10 درس اخلاق 10 6,398 0:27:16
11 درس اخلاق 11 9,229 0:39:39
12 درس اخلاق 12 5,771 0:24:36
13 درس اخلاق 13 3,340 0:14:13
14 درس اخلاق 14 6,486 0:27:40
15 درس اخلاق 15 4,260 0:18:09
16 درس اخلاق 16 5,765 0:24:34
17 درس اخلاق 17 2,955 0:12:35
18 درس اخلاق 18 3,573 0:15:13
19 درس اخلاق 19 5,704 0:24:18
20 درس اخلاق 20 3,038 0:12:26
21 درس اخلاق 21 4,903 0:20:53
22 درس اخلاق 22 3,168 0:13:29
23 درس اخلاق 23 1,726 0:07:20
24 درس اخلاق 24 3,028 0:12:53
25 درس اخلاق 25 5,849 0:24:56
26 درس اخلاق 26 6,071 0:25:52
27 درس اخلاق 27 6,232 0:26:57
28 درس اخلاق 28 6,827 0:29:06
29 درس اخلاق 29 6,590 0:28:05
30 درس اخلاق 30 5,255 0:22:24
31 درس اخلاق 31 5,753 0:24:31
32 درس اخلاق 32 4,204 0:17:55
33 درس اخلاق 33 4,968 0:21:10
34 درس اخلاق 34 3,708 0:15:48
35 درس اخلاق 35 5,639 0:24:02
36 درس اخلاق 36 4,568 0:19:28
37 درس اخلاق 37 3,119 0:13:17
38 درس اخلاق 38 4,370 0:18:37
39 درس اخلاق 39 3,945 0:16:48
40 درس اخلاق 40 5,668 0:24:09
41 درس اخلاق 41 4,987 0:21:15
42 درس اخلاق 42 5,344 0:22:46
43 درس اخلاق 43 10,728 0:45:44
44 درس اخلاق 44 6,291 0:26:49
45 درس اخلاق 45 3,612 0:15:23
46 درس اخلاق 46 5,230 0:22:17
47 درس اخلاق 47 3,740 0:15:56
48 درس اخلاق 48 4,338 0:18:29
49 درس اخلاق 49 4,553 0:19:24
50 درس اخلاق 50 3,119 0:13:17
51 درس اخلاق 51 4,881 0:20:48
52 درس اخلاق 52 6,012 0:25:38
53 درس اخلاق 53 5,859 0:24:58
54 درس اخلاق 54 6,540 0:27:53
55 درس اخلاق 55 5,470 0:23:20
56 درس اخلاق 56 7,117 0:30:21
57 درس اخلاق 57 13,280 0:56:39
58 درس اخلاق 58 6,163 0:26:17
59 درس اخلاق 59 4,777 0:20:22
60 درس اخلاق 60 6,612 0:28:12
61 درس اخلاق 61 6,790 0:28:58
62 درس اخلاق 62 5,716 0:24:23
63 درس اخلاق 63 4,060 0:17:19
64 درس اخلاق 64 5,769 0:24:36
65 درس اخلاق 65 6,362 0:27:08
 

8. شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شب شهادت حضرت علی - قسمت اول 1.777 0:10:05
2 شب شهادت حضرت علی - قسمت دوم 1.768 0:10:02
3 شب شهادت حضرت علی - قسمت سوم 1.736 0:09:51
4 شب شهادت حضرت علی - قسمت چهارم 1.783 0:10:07
5 شب شهادت حضرت علی - قسمت پنجم 1.676 0:09:31

9. آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اخلاق - جلسه اول 4.238 0:34:26
2 اخلاق - جلسه دوم 4.239 0:34:27
3 اخلاق - جلسه سوم 4.363 0:35:28
4 اخلاق - جلسه چهارم 3.555 0:28:53
5 اخلاق - جلسه پنجم 4.485 0:36:28
6 اخلاق - جلسه ششم 4.209 0:34:12
7 اخلاق - جلسه هفتم 4.023 0:32:41
8 اخلاق - جلسه هشتم 4032 0:32:46
9 اخلاق - جلسه نهم 4.278 0:34:45
10 اخلاق - جلسه دهم 4.333 0:35:13
11 اخلاق - جلسه یازدهم 4.145 0:33:41

10. انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 پاکی - جلسه اول 1.764 0:10:00
2 پاکی - جلسه دوم 1.892 0:08:03
3 پاکی - جلسه سوم 1587 0:06:45
4 پاکی - جلسه چهارم 1.911 0:08:08
5 پاکی - جلسه پنجم 1.693 0:07:12
6 پاکی - جلسه ششم 1.564 0:06:39
7 پاکی - جلسه هفتم 1.412 0:06:39
8 پاکی - جلسه هشتم 2.354 0:10:01
9 پاکی - جلسه نهم 2.343 0:09:59
10 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت اول) 2,379 0:13:31
11 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) 2,722 0:15:28
12 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) 2,803 0:15:55
13 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) 2,303 0:13:04
14 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) 2,757 0:18:48
15 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) 2,029 0:11:31
16 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت اول) 1,527 0:08:40
17 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) 3,720 0:21:08
18 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) 2,880 0:16:21
19 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) 2,453 0:13:56
20 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) 2,267 0:12:52
21 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) 3,097 0:17:36
22 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) 1,698 0:09:37
23 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) 1,764 0:10:00
24 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) 1,766 0:10:01
25 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) 1,771 0:10:03
26 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) 1,763 0:10:00
27 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) 1,760 0:09:59
28 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) 1,709 0:09:41
29 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) 1,765 0:10:00
30 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) 1,766 0:10:01
31 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) 1,757 0:09:58
32 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) 1,908 0:08:07

11. حجت الاسلام صابری اراکی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه اول 4,085 00:33:12
2 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دوم 5,720 00:46:30
3 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه سوم 5,686 00:46:14
4 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه چهارم 4,697 00:38:11
5 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه پنجم 6,342 00:51:34
6 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه ششم 6,180 00:50:15
7 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هفتم 5,952 00:53:38
8 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هشتم 6,091 00:49:32
9 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه نهم 4,144 00:47:33
10 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دهم 2,940 00:53:22
11 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه یازدهم 1,408 00:51:05
12 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه دوازدهم  5,564 00:54:11
13 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه سیزدهم 4,488 00:55:10
14 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه چهاردهم 6,421 00:52:12
15 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه پانزدهم 6,794 00:55:15
16 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه شانزدهم 6,729 00:54:43
17 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هفدهم 6,564 00:53:22
18 ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل - جلسه هجدهم 6,906 00:56:09

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


  لینک های مرتبط:

1.  سخنرانی های دیگر
2.  ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
3.  ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان
4.  مناجات مداحان در ماه مبارک رمضان
5.  تواشیح های ماه مبارک رمضان


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo