شهید آوینی


ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صديق منشاوی
شماره سوره

سوره

جزء پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1 129 0:00:50
2 البَقَرة (آیه 50 - 1) 1 3,160 0:17:58
2 البَقَرة (آیه 100 - 51)  1 3,763 0:21:24
2 البَقَرة (آیه 150 - 101) 2 و 1 3,788 0:21:32
2 البَقَرة (آیه 200 - 151) 2 4,153 0:23:37
2 البَقَرة (آیه 250 - 201) 2 4,726 0:26:52
2 البَقَرة (آیه 286 - 251) 3و2 4,635 0:26:21
3 آل عِمران (آیه 50 - 1) 3 3,487 0:19:50
3 آل عِمران (آیه 100 - 51) 4 و 3 3,634 0:20:40
3 آل عِمران (آیه 150 - 101) 4 3,820 0:21:43
3 آل عِمران (آیه 200 - 151) 4 4,350 0:24:44
4 النِساء (آیه 40 - 1) 5 و 4 4,193 0:23:50
4 النِساء (آیه 80 - 41) 5 3,192 0:18:08
4 النِساء (آیه  120- 81) 5 3,550 0:20:10
4 النِساء (آیه 176 - 121) 6 و 5 4,209 0:23:55
5 المَائِده (آیه 40 - 1) 6 4,686 0:26:38
5 المَائِده (آیه 80 - 41) 6 3,740 0:21:15
5 المَائِده (آیه  120- 81) 7 3,387 0:19:14
6 الأنعام (آیه 40 - 1) 7 2,365 0:13:27
6 الأنعام (آیه 80 - 41) 7 2,826 0:16:03
6 الأنعام (آیه 120 - 80) 8 و 7 2,831 0:16:05
6 الأنعام (آیه 165 - 121) 8 3,700 0:21:01
7 الأعراف (آیه 50 - 1) 8 3,155 0:17:56
7 الأعراف (آیه 100 - 51) 9 و 8 3,270 0:18:34
7 الأعراف (آیه 150 - 101) 9 2,763 0:15:41
7 الأعراف (آیه 206 - 151) 9 3,626 0:20:36
8 الانفال (آیه 40 - 1) 9 2,327 0:13:13
8 الانفال (آیه 75 - 41) 10 2,922 0:16:36
9 التّوبه (آیه 40 - 1) 10 2,807 0:15:57
9 التّوبه (آیه 80- 41) 10 2,936 0:16:40
9 التّوبه (آیه 129 - 81) 11 و 10 3,808 0:21:38
10 یونس (آیه 40 - 1) 11 3,295 0:18:44
10 یونس (آیه 81 - 41) 11 2,472 0:14:02
10 یونس (آیه 109 - 81) 11 1,883 0:10:42
11 هود (آیه 40 - 1) 12 و 11 2,904 0:16:31
11 هود (آیه 80 - 41) 12 2,857 0:16:13
11 هود (آیه 123 - 81) 12 2,693 0:15:17
12 یوسف (آیه 40 - 1) 12 2,902 0:16:30
12 یوسف (آیه 80 - 41) 13 و 12 2,961 0:16:49
12 یوسف (آیه 111 - 81) 13 2,098 0:11:54
13 الرّعد 13 3,367 0:19:09
14 إبراهیم 13 3,277 0:18:38
15 الحجر 14 2,513 0:14:17
16 النّحل (آیه 40 - 1) 14 1,926 0:10:57
16 النّحل (آیه 80 - 41) 14 2,126 0:12:04
16 النّحل (آیه 128 - 81) 14 2,522 0:14:19
17 الإسراء (آیه 40 - 1) 15 2,010 0:11:25
17 الإسراء (آیه 80 - 41) 15 1,986 0:11:16
17 الإسراء (آیه 111 - 81) 15 1,671 0:09:29
18 الکهف (آیه 40 - 1) 15 2,540 0:14:26
18 الکهف (آیه 80 - 41) 16 و 15 2,244 0:12:44
18 الکهف (آیه 110 - 81) 16 1,397 0:07:55
19 مریم 16 3,708 0:21:05
20 طه (آیه 60 - 1) 16 1,656 0:09:24
20 طه (آیه 135- 61) 16 3,128 0:17:46
21 الأنبیاء (آیه 60- 1) 17 2,667 0:15:10
21 الأنبیاء (آیه 112- 61) 17 2,375 0:13:29
22 الحجّ (آیه 40- 1) 17 2,663 0:15:08
22 الحجّ (آیه 78- 41) 17 2,214 0:12:34
23 المؤمنون (آیه 60 - 1) 18 2,233 0:12:41
23 المؤمنون (آیه 118 - 61) 18 1,905 0:10:50
صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo