شهید آوینی


ترتیل قرآن با قرائت استاد محمود علی البناء به تفکیک 30 جزء
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم

زمان
1 جزء اول 6,684 00:57:00
2 جزء دوم 6,223 00:53:04
3 جزء سوم 7,046 01:00:06
4 جزء چهارم 6,155 00:52:29
5 جزء پنجم 6,315 00:53:51
6 جزء ششم 6,236 00:53:10
7 جزء هفتم 6,432 00:54:51
8 جزء هشتم 5,834 00:49:45
9 جزء نهم 5,932 00:50:35
10 جزء دهم 5,708 00:48:41
11 جزء یازدهم 5,901 00:50:19
12 جزء دوازدهم 6,163 00:52:33
13 جزء سیزدهم 6,125 00:52:14
14 جزء چهاردهم 5,860 00:49:58
15 جزء پانزدهم 6,981 00:59:32
16 جزء شانزدهم 6,901 00:58:51
17 جزء هفدهم 6,413 00:54:41
18 جزء هجدهم 6,835 00:58:17
19 جزء نوزدهم 6,014 00:51:17
20 جزء بیستم 5,809 00:49:32
21 جزء بیست و یکم 5,947 00:50:43
22 جزء بیست و دوم 6,231 00:53:08
23 جزء بیست و سوم 6,611 00:56:23
24 جزء بیست و چهارم 5,997 00:51:08
25 جزء بیست و پنجم 5,327 00:45:25
26 جزء بیست و ششم 7,667 01:05:23
27 جزء بیست و هفتم 6,310 00:53:49
28 جزء بیست و هشتم 6,655 00:56:45
29 جزء بیست و نهم 6,983 00:59:33
30 جزء سی ام 6,920 00:59:01


برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo