شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد شاکرنژاد به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 12,248 00:52:15
2 جزء دوم 11,919 00:50:51
3 جزء سوم 12,270 00:52:21
4 جزء چهارم 11,104 00:47:22
5 جزء پنجم 12,094 00:51:36
6 جزء ششم 12,415 00:52:58
7 جزء هفتم 12,865 00:54:53
8 جزء هشتم 12,242 00:52:14
9 جزء نهم 12,141 00:51:48
10 جزء دهم 11,908 00:50:48
11 جزء یازدهم 13,329 00:56:52
12 جزء دوازدهم 13,597 00:58:01
13 جزء سیزدهم 11,400 00:48:38
14 جزء چهاردهم 10,867 00:46:22
15 جزء پانزدهم 11,230 00:47:55
16 جزء شانزدهم 10,904 00:46:31
17 جزء هفدهم 10,344 00:44:08
18 جزء هجدهم 11,632 00:49:38
19 جزء نوزدهم 11,453 00:48:52
20 جزء بیستم 11,246 00:47:59
21 جزء بیست و یکم 11,213 00:47:50
22 جزء بیست و دوم 11,620 00:49:35
23 جزء بیست و سوم 11,666 00:49:46
24 جزء بیست و چهارم 11,214 00:47:51
25 جزء بیست و پنجم 11,853 00:50:34
26 جزء بیست و ششم 10,845 00:46:16
27 جزء بیست و هفتم 11,529 00:49:11
28 جزء بیست و هشتم 12,118 00:51:42
29 جزء بیست و نهم 11,240 00:47:57
30 جزء سی ام 10,719 00:45:44

 

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo