شهید آوینی
ترتیل قرآن با قرائت استاد سبزعلی به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 6,818 00:58:08
2 جزء دوم 6,844 00:58:22
3 جزء سوم 6,966 00:59:24
4 جزء چهارم 7,012 00:59:48
5 جزء پنجم 6,814 00:58:06
6 جزء ششم 6,708 00:57:12
7 جزء هفتم 6,736 00:57:26
8 جزء هشتم 6,872 00:58:36
9 جزء نهم 6,840 00:58:20
10 جزء دهم 6,340 00:54:04
11 جزء یازدهم 6,780 00:57:49
12 جزء دوازدهم 6,984 00:59:33
13 جزء سیزدهم 6,416 00:54:42
14 جزء چهاردهم 5,974 00:50:56
15 جزء پانزدهم 6,582 00:56:07
16 جزء شانزدهم 6,632 00:56:33
17 جزء هفدهم 6,250 00:53:17
18 جزء هجدهم 6,506 00:55:28
19 جزء نوزدهم 6,446 00:54:57
20 جزء بیستم 6,388 00:54:28
21 جزء بیست و یکم 6,070 00:51:45
22 جزء بیست و دوم 6,152 00:52:27
23 جزء بیست و سوم 6,408 00:54:38
24 جزء بیست و چهارم 6,064 00:51:42
25 جزء بیست و پنجم 6,724 00:57:20
26 جزء بیست و ششم 6,184 00:52:44
27 جزء بیست و هفتم 6,468 00:55:09
28 جزء بیست و هشتم 6,460 00:55:04
29 جزء بیست و نهم 6,720 00:57:18
30 جزء سی ام 6,112 00:52:07برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo