شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد قاسم رضیعی به تفکیک 30 جزء
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم

زمان
1 جزء اول 8,146 00:55:31
2 جزء دوم 7,641 00:52:05
3 جزء سوم 8,640 00:58:54
4 جزء چهارم 8,457 00:57:38
5 جزء پنجم 8,662 00:59:03
6 جزء ششم 8,258 00:56:18
7 جزء هفتم 8,496 00:57:55
8 جزء هشتم 8,167 00:55:41
9 جزء نهم 8,335 00:56:48
10 جزء دهم 7,924 00:54:01
11 جزء یازدهم 8,477 00:57:47
12 جزء دوازدهم 8,575 00:58:28
13 جزء سیزدهم 8,434 00:57:30
14 جزء چهاردهم 8,749 00:59:39
15 جزء پانزدهم 8,722 00:59:28
16 جزء شانزدهم 8,531 00:58:08
17 جزء هفدهم 8,418 00:57:23
18 جزء هجدهم 8,706 00:59:21
19 جزء نوزدهم 8,733 00:59:32
20 جزء بیستم 8,756 00:59:42
21 جزء بیست و یکم 8,510 00:58:01
22 جزء بیست و دوم 8,703 00:59:20
23 جزء بیست و سوم 8,356 00:56:58
24 جزء بیست و چهارم 8,612 00:58:42
25 جزء بیست و پنجم 8,929 01:00:52
26 جزء بیست و ششم 8,699 00:59:18
27 جزء بیست و هفتم 8,584 00:58:31
28 جزء بیست و هشتم 8,624 00:58:48
29 جزء بیست و نهم 8,479 00:57:48
30 جزء سی ام 8,090 00:55:09


برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo