شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد شحات محمد انور به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 7,213 01:01:32
2 جزء دوم 7,555 01:04:27
3 جزء سوم 7,190 01:01:20
4 جزء چهارم 7,003 00:59:44
5 جزء پنجم 6,758 00:57:39
6 جزء ششم 7,074 01:00:21
7 جزء هفتم 7,101 01:00:35
8 جزء هشتم 7,046 01:00:06
9 جزء نهم 6,936 00:59:10
10 جزء دهم 6,859 00:58:31
11 جزء یازدهم 7,203 01:01:27
12 جزء دوازدهم 7,044 01:00:05
13 جزء سیزدهم 4,114 00:35:05
14 جزء چهاردهم 6,992 00:59:39
15 جزء پانزدهم 7,007 00:59:46
16 جزء شانزدهم 6,886 00:58:44
17 جزء هفدهم 6,818 00:58:10
18 جزء هجدهم 6,996 00:59:41
19 جزء نوزدهم 7,003 00:59:44
20 جزء بیستم 6,780 00:57:50
21 جزء بیست و یکم 7,097 01:00:33
22 جزء بیست و دوم 6,837 00:58:20
23 جزء بیست و سوم 7,171 01:01:10
24 جزء بیست و چهارم 6,610 00:56:23
25 جزء بیست و پنجم 6,762 00:57:41
26 جزء بیست و ششم 6,872 00:58:37
27 جزء بیست و هفتم 7,159 01:01:04
28 جزء بیست و هشتم 7,122 01:00:45
29 جزء بیست و نهم 7,532 01:04:15
30 جزء سی ام 6,831 00:58:16برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo