شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 7,018 00:59:50
2 جزء دوم 7,444 01:03:29
3 جزء سوم 7,328 01:02:29
4 جزء چهارم 6,852 00:58:25
5 جزء پنجم 7,220 01:01:34
6 جزء ششم 6,950 00:59:16
7 جزء هفتم 7,632 01:05:05
8 جزء هشتم 7,034 00:59:58
9 جزء نهم 6,492 00:55:21
10 جزء دهم 6,454 00:55:02
11 جزء یازدهم 7,130 01:00:47
12 جزء دوازدهم 7,318 01:02:24
13 جزء سیزدهم 6,884 00:58:42
14 جزء چهاردهم 6,894 00:58:47
15 جزء پانزدهم 6,724 00:57:20
16 جزء شانزدهم 6,638 00:56:36
17 جزء هفدهم 5,820 00:49:37
18 جزء هجدهم 6,912 00:58:57
19 جزء نوزدهم 6,836 00:58:18
20 جزء بیستم 6,876 00:58:38
21 جزء بیست و یکم 6,654 00:56:45
22 جزء بیست و دوم 7,352 01:02:41
23 جزء بیست و سوم 7,294 01:02:12
24 جزء بیست و چهارم 6,842 00:58:20
25 جزء بیست و پنجم 7,124 01:00:45
26 جزء بیست و ششم 6,844 00:58:21
27 جزء بیست و هفتم 7,366 01:02:49
28 جزء بیست و هشتم 7,266 01:01:57
29 جزء بیست و نهم 7,326 01:02:28
30 جزء سی ام 7,050 01:00:07برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo