شهید آوینی


ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد حسین سعیدیان به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 7,229 00:54:48
2 جزء دوم 7,446 00:56:26
3 جزء سوم 7,490 00:56:43
4 جزء چهارم 7,210 00:54:39
5 جزء پنجم 6,774 00:51:21
6 جزء ششم 7,659 00:58:04
7 جزء هفتم 7,605 00:57:39
8 جزء هشتم 7,508 00:56:55
9 جزء نهم 7,538 00:57:08
10 جزء دهم 6,157 00:46:40
11 جزء یازدهم 6,860 00:52:00
12 جزء دوازدهم 6,961 00:52:46
13 جزء سیزدهم 7,560 00:57:18
14 جزء چهاردهم 6,614 00:50:08
15 جزء پانزدهم 7,109 00:53:53
16 جزء شانزدهم 6,996 00:53:01
17 جزء هفدهم 6,683 00:50:39
18 جزء هجدهم 7,174 00:54:23
19 جزء نوزدهم 7,759 00:58:49
20 جزء بیستم 7,456 00:56:31
21 جزء بیست و یکم 7,714 00:58:29
22 جزء بیست و دوم 7,725 00:58:34
23 جزء بیست و سوم 7,452 00:56:29
24 جزء بیست و چهارم 6,758 00:51:14
25 جزء بیست و پنجم 7,904 00:59:55
26 جزء بیست و ششم 7,020 00:53:13
27 جزء بیست و هفتم 7,638 00:57:54
28 جزء بیست و هشتم 7,390 00:56:01
29 جزء بیست و نهم 7,803 00:59:09
30 جزء سی ام 7,538 00:57:08برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo