شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد رضا پورزرگری به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 22,902 01:05:08
2 جزء دوم 22,280 01:03:22
3 جزء سوم 20,712 00:58:54
4 جزء چهارم 19,381 00:55:07
5 جزء پنجم 21,541 01:01:16
6 جزء ششم 17,883 00:50:52
7 جزء هفتم 20,884 00:59:24
8 جزء هشتم 22,029 01:02:39
9 جزء نهم 19,868 00:56:30
10 جزء دهم 20,162 00:57:21
11 جزء یازدهم 19,930 00:56:41
12 جزء دوازدهم 20,161 00:57:20
13 جزء سیزدهم 19,278 00:54:50
14 جزء چهاردهم 21,153 01:00:10
15 جزء پانزدهم 19,256 00:54:46
16 جزء شانزدهم 21,745 01:01:51
17 جزء هفدهم 21,323 01:00:39
18 جزء هجدهم 20,542 00:58:25
19 جزء نوزدهم 22,425 01:03:47
20 جزء بیستم 19,695 00:56:01
21 جزء بیست و یکم 20,570 00:58:30
22 جزء بیست و دوم 20,919 00:59:30
23 جزء بیست و سوم 21,567 01:01:20
24 جزء بیست و چهارم 18,223 00:51:50
25 جزء بیست و پنجم 19,941 00:56:43
26 جزء بیست و ششم 18,507 00:52:38
27 جزء بیست و هفتم 20,523 00:58:22
28 جزء بیست و هشتم 21,216 01:00:20
29 جزء بیست و نهم 21,546 01:01:17
30 جزء سی ام 22,171 01:03:03برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo