شهید آوینی

ترتیل قرآن با قرائت استاد پرهیزگار به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 12,095 00:51:16
2 جزء دوم 13,531 00:57:24
3 جزء سوم 14,136 00:59:58
4 جزء چهارم 14,602 01:01:58
5 جزء پنجم 14,237 01:00:24
6 جزء ششم 13,319 00:56:29
7 جزء هفتم 13,605 00:57:43
8 جزء هشتم 12,808 00:54:19
9 جزء نهم 13,034 00:55:16
10 جزء دهم 13,214 00:56:02
11 جزء یازدهم 12,595 00:53:24
12 جزء دوازدهم 13,540 00:57:26
13 جزء سیزدهم 11,917 00:50:30
14 جزء چهاردهم 11,784 00:49:56
15 جزء پانزدهم 12,851 00:54:30
16 جزء شانزدهم 12,365 00:52:25
17 جزء هفدهم 11,614 00:49:13
18 جزء هجدهم 12,609 00:53:27
19 جزء نوزدهم 13,083 00:55:29
20 جزء بیستم 12,397 00:52:33
21 جزء بیست و یکم 12,770 00:54:09
22 جزء بیست و دوم 12,891 00:54:40
23 جزء بیست و سوم 11,613 00:49:13
24 جزء بیست و چهارم 12,699 00:53:51
25 جزء بیست و پنجم 12,415 00:52:38
26 جزء بیست و ششم 11,674 00:49:28
27 جزء بیست و هفتم 12,571 00:53:18
28 جزء بیست و هشتم 12,360 00:52:24
29 جزء بیست و نهم 12,801 00:54:17
30 جزء سی ام 12,767 00:54:08

 

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo