شهید آوینی

تحدیر قرآن با قرائت استاد معتز آقایی به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 4,118 00:34:23
2 جزء دوم 3,956 00:33:00
3 جزء سوم 4,146 00:34:37
4 جزء چهارم 4,110 00:34:19
5 جزء پنجم 3,947 00:32:55
6 جزء ششم 3,968 00:33:06
7 جزء هفتم 4,199 00:35:05
8 جزء هشتم 4,053 00:33:50
9 جزء نهم 4,099 00:34:13
10 جزء دهم 3,649 00:30:23
11 جزء یازدهم 4,054 00:33:50
12 جزء دوازدهم 3,994 00:33:19
13 جزء سیزدهم 3,871 00:32:21
14 جزء چهاردهم 3,821 00:31:56
15 جزء پانزدهم 4,124 00:34:31
16 جزء شانزدهم 3,927 00:32:50
17 جزء هفدهم 3,782 00:31:36
18 جزء هجدهم 4,136 00:34:37
19 جزء نوزدهم 4,002 00:33:29
20 جزء بیستم 3,930 00:32:52
21 جزء بیست و یکم 4,020 00:33:38
22 جزء بیست و دوم 4,038 00:33:47
23 جزء بیست و سوم 4,014 00:33:35
24 جزء بیست و چهارم 3,920 00:32:47
25 جزء بیست و پنجم 3,991 00:33:23
26 جزء بیست و ششم 3,967 00:33:11
27 جزء بیست و هفتم 4,001 00:33:28
28 جزء بیست و هشتم 3,966 00:33:10
29 جزء بیست و نهم 3,982 00:33:18
30 جزء سی ام 4,021 00:33:38

 

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo