شهید آوینی

شحات محمد انور

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بروج ، آيه 12 تا آخر سوره 162 0:02:23
2 بلد 482 0:07:20
3 ضحی 235 0:03:31
4 انشراح 151 0:02:13
5 تين 151 0:02:13
6 قريش 95 0:01:22
7 احزاب ،آیه 38 تا 48 ،نازعات 26 تا آخر ،نصر 11,964 0:33:13
8 مائده ،آیه 41 تا 54 10,335 0:28:41
9 انبیاء ،آیه 83 تا آخر 10,507 0:29:10
10 فصلت ،آیه 30 تا 47 11,782 0:32:43
11 شوری ،آیه 23 تا آخر 10,393 0:28:51
12 نمل ،آیه 32 تا 44 7,657 0:21:15
13 نساء ،آیه 58 تا 59 2,794 0:7:45
14 آل عمران ،آیه 12 تا 20 8,743 0:24:16
15 تحریم ،زلزال 10,338 0:28:42
16 نساء ،آیه 1 تا 19 10,418 0:28:56
17 توبه ،آیه 60 تا 82 10,315 0:28:38
18 غافر ،آیه 7 تا 17 8,601 0:23:53
19 نحل ،آیه 25 تا آخر ،1 تا 4 ،16 تا 24 اسرا 11,656 0:32:22
20 طه ،آیه 1 تا 45 12,476 0:34:39
21 زلزال تا ناس ،حمد،بقره ،آیه 1 تا 5 19,958 0:55:26
22 نور ،آیه 21 تا 38 18,711 0:51:58
23 کهف ،آیه 13 تا 26 5,184 0:28:47
24 انسان ،آیه 1 تا 22 4,653 0:25:49
25 شوری ،آیه 1 تا 19 5,599 0:31:5
26 بقره ،آیه 257 تا 261 9,024 0:25:3
27 اسراء ،آیه 19 تا 39 7,843 0:21:47
28 بلد ،آیه 1 تا 16     (منبع:سایت تلاوت) 1,935 0:10:44
29 فاطر ،آیه 1تا 24     (منبع:سایت تلاوت) 7,910 0:43:56
30 یوسف ،آیه 7تا 29  (منبع:سایت تلاوت) 5,594 0:31:04
31 واقعه ،آیه 75 تا 96  (منبع:سایت تلاوت) 8,578 0:47:38
32 مریم ،آیه 1 تا 31    (منبع:سایت تلاوت) 5,241 0:29:06
33 قیامت،آیه1 تا 40،تکویر،آیه1تا 19 (منبع:سایت تلاوت) 4,776 0:26:31
34 حجرات ،آیه 13 تا 18 ،ق 1 تا  8   (منبع:سایت تلاوت) 4,837 0:26:51
35 فصلت ،30 تا 38 ،   قریش 1 تا 4   (منبع:سایت تلاوت) 5,510 0:30:36
36 حمد ،آیه 1 تا 7      (منبع:سایت تلاوت) 381,323 0:02:06
37 احزاب ،آیه 21 تا 35 (منبع:سایت تلاوت) 6,018 0:33:25
38 الحاقه ،آیه 1 تا 24   (منبع:سایت تلاوت) 2,510 0:13:55
39 بقره ،252 تا 264     (منبع:سایت تلاوت) 5,818 0:32:18
40 انسان ،آیه 1 تا 22    (منبع:سایت تلاوت) 8,568 0:47:35

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo