شهید آوینی

کامل یوسف البهتیمی

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرقان 58تا آخر،قیامه،علق1 تا 5 4,949 00:33:44
2 ابراهیم 31تا41 3,702 00:25:13
3  احزاب  35تا48 و 21تا 40 5,230 00:35:38
4 آل عمران 26تا 42 5,264 00:35:53
5 فتح27نا آخر،طارق،بلد،شمس 1تا 9 3,452 00:23:31
6 فصلت 30 تا 47 4,933 00:33:37
7 نمل  15تا 44 (وسط آیه ) 4,467 00:30:26
8 ابراهیم 31 تا 48 3,613 00:24:37
9 رعد 1تا 18 (وسط آیه) 3,935 00:26:49
10 اسراء 1-24 5,327 00:36:18
11 فصلت 30-47 (2) 6,736 00:45:55
12 فرقان 58 تا آخر ، قدر 3,881 00:26:27
13 مریم 1-36 4,565 00:31:06
14 کهف 30-49 4,199 00:28:37
15 کهف 27-58 5,885 00:40:07
16  نمل 82 تا آخر،قصص 1-14 3,888 00:26:29
17 آل عمران 133-152 3,628 00:24:43
18 نبأ 1-37 1,349 00:09:10
19 نساء 36-54 3,703 00:25:14
20 ماعون تا آخر سوره ناس 1,965 00:13:23
21 نجم، قمر 1-5 3,742 00:25:30
22 آل عمران 26-43 5,989 00:40:49
23 واقعه 3,992 00:27:12
24 بقره 142 – 158 3,130 00:26:40
25 ابراهیم 31 – 48 3,706 00:31:35
26 اسراء 1 – 19 4,686 00:39:57
27 اسراء 1 – 24 4,955 00:42:15
28 فرقان 58 تا آخر و قیامه و علق 1 – 4 3,529 00:30:05
29 فرقان 58 تا آخر و قدر 3,822 00:32:35
30 کهف 27 – 58 3,524 00:30:02
31 مریم 1-36 2,982 00:25:24
32 نمل 15 – 43 2,214 00:18:51
33 نمل 82 تا آخر و قصص 1-14 2,214 00:18:51
34 نساء 36 – 54 3,300 00:28:07
35 قصص 51 – 75 3,418 00:29:08
36 رعد 1-18 3,528 00:30:04
37 طه 1 تا 47 3,376 00:28:46
38 آل عمران 26 تا 43 4,309 00:29:22
39 ابراهیم 31 تا 41 3,086 00:21:01
40 شوری 13 تا 36 4,258 00:29:01
41 عنکبوت 26 تا 50 3,867 00:26:21
42 فرقان 58 تا آخر 2,592 00:17:39
43 قدر 1 تا 5 407 00:02:45
44 قصص 1 تا 14 2,207 00:15:02
45 مریم 22 تا 57 3,880 00:26:26
46 آیاتی از سوره نمل 1,754 00:11:56
47 قصص 51 تا 75 4,014 00:27:21

 

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo