شهید آوینی

 

پرسمان با موضوع: "طب اسلامی و طب سنتی"
کارشناس : دکتر حسین مراد دهنوی و دکتر سید مهدی میر غضنفری

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 طب اسلامی و سنتی-01 1,663 00:09:27
2 طب اسلامی و سنتی-02  1,444 00:08:12
3 طب اسلامی و سنتی-03 1,676 00:09:32
4 طب اسلامی و سنتی-04 1,446 00:08:13
5 طب اسلامی و سنتی-05 1,425 00:08:06
6 طب اسلامی و سنتی-06 1,841 00:10:28
7 طب اسلامی و سنتی-07 1,651 00:09:23
8 طب اسلامی و سنتی-08 1,588 00:09:01
9 طب اسلامی و سنتی-09 1,906 00:10:50
10 طب اسلامی و سنتی-10 2,003 00:11:23
11 طب اسلامی و سنتی-11 1,457 00:08:16
12 طب اسلامی و سنتی-12 1,766 00:10:02
13 طب اسلامی و سنتی13 1,490 00:08:28
14 طب اسلامی و سنتی-14 2,078 00:11:49
15 طب اسلامی و سنتی-15 2,990 00:17:00
16 طب اسلامی و سنتی-16 2,823 00:16:03
17 طب اسلامی و سنتی-17 1,865 00:10:36
18 طب اسلامی و سنتی-18 2,536 00:14:25
19 طب اسلامی و سنتی-19 2,133 00:12:07
20 طب اسلامی و سنتی-20 2,427 00:13:48
21 طب اسلامی و سنتی-21 2,227 00:15:10
22 طب اسلامی و سنتی-22 2,365 00:16:07
23 طب اسلامی و سنتی-23 2,161 00:14:43
24 طب اسلامی و سنتی-24 2,091 00:14:14
25 طب اسلامی و سنتی-25 3,639 00:15:30
26 طب اسلامی و سنتی-26 3,157 00:13:27
27 طب اسلامی و سنتی-27 3,227 00:13:57
28 طب اسلامی و سنتی-28 3,666 00:15:37
29 طب اسلامی و سنتی-29 3,168 00:13:30
30 طب اسلامی و سنتی-30 3,785 00:16:07
31 طب اسلامی و سنتی-31 3,535 00:15:03
32 طب اسلامی و سنتی-32 3,317 00:14:08
33 طب اسلامی و سنتی-33 2,025 00:08:37
34 طب اسلامی و سنتی-34 3,419 00:14:34
35 طب اسلامی و سنتی-35 1,897 00:08:04
36 طب اسلامی و سنتی-36 3,052 00:13:00
37 طب اسلامی و سنتی-37 3,294 00:14:02
38 طب اسلامی و سنتی-38 3,896 00:16:36
39 طب اسلامی و سنتی-39 3,399 00:14:29
40 طب اسلامی و سنتی-40 3,341 00:14:14
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo