شهید آوینی

 

پرسمان با موضوع: "بررسی حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام"
کارشناس : حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا گنجی

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه اول 4,408 00:36:56
2 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه دوم 4,489 00:37:38
3 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه سوم 4,570 00:38:20
4 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه چهارم 4,529 00:37:58
5 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه پنجم 4,727 00:39:40
6 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه ششم 4,721 00:39:37
7 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه هفتم 4,732 00:39:43
8 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه هشتم 4,748 00:39:51
9 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه نهم 4,477 00:37:32
10 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه دهم 4,522 00:37:55
11 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه یازدهم 4,653 00:39:02
12 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه دوازدهم 4,740 00:39:47
13 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه سیزدهم 4,747 00:39:51
14 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه چهاردهم 4,744 00:39:49
15 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه پانزدهم 4,741 00:39:47
16 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه شانزدهم 4,683 00:39:17
17 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه هفدهم 4,531 00:38:00
18 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه هجدهم 4,737 00:39:45
19 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه نوزدهم 4,718 00:39:36
20 بررسی جایگاه حقوق زنان و مردان از نگاه اسلام-جلسه بیستم 4,732 00:39:43
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo