شهید آوینی

 

پرسمان با موضوع: "از دین می پرسم"
کارشناس : حجت الاسلام
و المسلمین حسن دهشیری

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 نقش و تاثير اخلاق در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه اول 2,383 00:09:50
2 نقش و تاثير نظم و برنامه ريزي از نگاه منابع ديني - جلسه دوم 2,165 00:08:54
3 نقش و تاثير موعظه بر انسان از نگاه منابع ديني - جلسه سوم 2,191 00:09:01
4 وظايف مدير خانواده نسبت به اعضاي خانواده از نگاه منابع ديني - جلسه چهارم 2,406 00:09:56
5 حقوق همسايه از نگاه منابع ديني - جلسه پنجم 2,210 00:09:05
6 تاثير همنشين خوب و بد در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه ششم 2,415 00:09:58
7 نقش و تاثير معاد در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه هفتم 2,354 00:09:42
8 نقش و تاثير تفكر در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه هشتم 2,413 00:09:57
9 آثار صدقه در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه نهم 2,362 00:09:44
10 نقش و تاثير مهر و محبت در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه دهم 2,413 00:09:57
11 تفاوت غطبه و حسد از نگاه منابع ديني - جلسه یازدهم 2,413 00:09:57
12 تاثير و نقش ياد خداوند در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه دوازدهم 1,246 00:09:58
13 نقش و تاثير خوشبيني در زندگي از نگاه منابع ديني - جلسه سیزدهم 2,354 00:09:42
14 معروف و منكر از نگاه منابع ديني - جلسه چهاردهم 2,403 00:09:55
15 نقش معنويت در زندگي از نگاه منابع ديني  - جلسه پانزدهم 2,367 00:09:46
16 شاخصه هاي دوست خوب از نگاه منابع ديني - جلسه شانزدهم 2,286 00:09:25
17 وقت و مفهوم عيد واقعي از نگاه منابع ديني - جلسه هفدهم 2,371 00:09:47
18 نقش و تاثير محبت و ولايت اهل بيت در زندگي از نگاه منابع ديني- جلسه هجدهم 2,366 00:09:45
19 درس هاي طبيعت از نگاه منابع ديني - جلسه نوزدهم 2,377 00:09:48
20 آثار و فوائد ديد و بازديد از نگاه منابع ديني - جلسه بیستم 2,413 00:09:57
21 عوامل زنده شدن قلوب از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و یکم 2,414 00:09:58
22 اقتصاد و ميانه روي و تاثير آن در زندگي از نگاه منابع ديني- جلسه بیست ودوم 2,367 00:09:46
23 معناي توفيق و مشخصات فرد موفق از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و سوم 2,415 00:09:58
24 از نگاه دين عزم به چه معناست و عزم ملي چگونه حاصل ميشود - جلسه بیست و چهارم 2,344 00:09:40
25 فاكتورهاي مديريت جهادي از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و پنجم 2,409 00:09:56
26 فلسفه بعثت از نگاه منابع ديني - جلسه بیست وششم 2,415 00:09:58
27 نحوه مديريت زمان از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و هفتم 2,381 00:09:49
28 معناي انتظار و منتظر از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و هشتم 2,414 00:09:58
29 دوران جواني از نگاه منابع ديني - جلسه بیست و نهم 2,325 00:09:39
30 نكته هاي كاربردي از نگاه منابع ديني - خودسازي يعني چه و بهترين زمان آن چه موقع است  - جلسه سی ام 2,405 00:09:55
31 ماه رمضان چگونه ماهي است و بهترين عمل در آن كدام است - جلسه سی و یکم 2,415 00:09:58
32 كرامت به چه معناست و كريم كيست - جلسه سی و دوم 2,414 00:09:58
33 اهميت شب قدر از نگاه منابع ديني و بهترين عمل در آن - جلسه سی و سوم 2,414 00:09:58
34 سخاوت چيست و سخاوتمند كيست - جلسه سی و چهارم 2,332 00:09:56
35 آداب مهماني و ميزباني از نگاه منابع دين  - جلسه سی و پنجم 2,414 00:09:58
36 نكته هاي كاربردي از نگاه قرآن و حديث - بهداشت محيط از نگاه دين - جلسه سی و ششم 2,409 00:09:56
37 تعريف صداقت و ويژگيهاي انسانهاي صادق از نگاه منابع ديني - جلسه سی و هفتم 2,415 00:09:58
38 ماهيت و حقيقت مرگ از نگاه منابع ديني  - جلسه سی و هشتم 2,414 00:09:58
39 بررسي نكات كاربردي از منظر قرآن و حديث - خوبي يا بدي مرگ از نگاه منابع ديني - جلسه سی و نهم 2,415 00:09:58
40 آثار ياد مرگ از نگاه منابع ديني - جلسه چهلم 2,414 00:09:58
41 دلايل ترس از مرگ برخي از انسانها از نگاه منابع ديني و راهكار نترسيدن از آن - جلسه چهل  و یکم 2,415 00:09:58
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo