شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه (به تفکیک نام دعا)
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج منصور ارضی 37,926 0:45:59
2 حاج حسین هوشیار 37,926 0:45:59
3 حاج میثم مطیعی (سال 94/ مدینه منوره/با لحن عربی) 29,252 0:31:07
4 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت اول) 4,019 0:13:27
5 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت دوم) 3,589 0:11:59
6 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت سوم) 3,503 0:11:41
7 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت چهارم) 3,579 0:11:57
8 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت پنجم) 3,734 0:12:28
9 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت ششم) 644 0:01:55
10 حاج رضا بکایی 12,797 0:54:34
11 نزار القطری 5,734 0:24:26
12 کافی 6,988 0:29:48
13 حاج مهدی منصوری 10,680 1:00:14
14 عباس صالحی 7,762 0:43:52
15 انصاریان - قسمت اول 4,065 0:22:49
16 انصاریان - قسمت دوم 6,951 0:39:31
17 هاشمی نژاد - قسمت اول 4,387 0:24:39
18 هاشمی نژاد - قسمت دوم 5,310 0:30:11
19 عبدالرضا هلالی 2,832 0:15:49
20 حاج رضا نبوی - قسمت اول 5,354 0:30:09
21 حاج رضا نبوی - قسمت دوم 5,445 0:30:57
22 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) 2,674 0:18:19
23 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) 2,618 0:17:56
24 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910 0:19:57
25 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) 3,004 0:20:35
26 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) 2,717 0:18:37
27 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) 3,243 0:22:14
28 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) 3,981 0:27:18
29 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) 1,223 0:06:57
30 دعای کمیل 1,812 0:29:22
31 حاج مهدی سماواتی 1,386 0:34:36
32 شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01
33 حاج محمد رضا غلامرضازاده 8,793 0:29:59
34 مرحوم کافی 4,334 0:29:31

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج حسین هوشیار 11,772 0:48:40
2 حاج سید مهدی میرداماد 5,066 0:28:22
3 رستگار 10,575 1:00:09
4 عبدالرضا هلالی 5,420 0:30:32
5 حاج مهدی منصوری 4,968 0:27:58
6 سید مهدی میرداماد 5,038 0:28:22
7 حاج مهدی سلحشور 6,808 0:38:26
8 سازگار 4,909 0:27:35
9 حاج حسین سازور 7,960 0:44:59
10 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,568 0:18:50
11 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,564 0:18:58
12 حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12
13 سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15
14 فرهمند 3,696 0:15:46

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج میثم مطعی 18,314 0:52:05
2 انصاریان 8,959 0:50:56
3 کافی 5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان 7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,377 0:30:34
7 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,372 0:18:09
8 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,568 0:17:59
9 شیخ باقر مقدسی 1,291 0:20:54
10 فرهمند 4,005 0:26:25

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,554 0:10:06
2 فرهمند 542 0:08:42
3 دعای عهد 542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی 588 0:09:27

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7.480 0:21:16

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 4,612 0:19:39
2 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
3 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
4 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی (جدید) 20,502 1:27:27
2 مرشد لو 9,461 1:04:34
3 موسوی قهار 16,767 1:11:30
4 شیخ باقر مقدسی 1,876 0:30:25
5 محمدرضا طاهری 20,640 1:28:02
6 سید مهدی میرداماد 21,703 1:32:35
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) 1,240 0:20:05
8 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
9 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
10 دعای جوشن کبیر3 17,351 1:14:00

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,100 0:17:36
2 کافی 2.270 0:05:22
3 فرهمند 3,561 0:15:11

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 12,163 0:51:52
2 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
3 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
4 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
5 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
6 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
7 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) 5,440 0:30:55
5 دعای سحر 561 0:09:00
6 استاد فرهمند 2,706 0:11:32

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سید حسن نصرالله 3,329 0:09:26
2 حاج رضا بکایی (قسمت اول) 12,469 0:53:10
3 حاج رضا بکایی (قسمت دوم) 9,599 0:40:55
4 حاج رضا بکایی (قسمت سوم) 11,667 0:49:45
5 حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) 8,326 0:35:30
6 حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) 8,786 0:37:27
7 حاج رضا بکایی (قسمت ششم) 7,462 0:31:48
8 حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) 11,483 0:48:58
9 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) 8,998 0:38:23
10 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) 10,992 0:46:35
11 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) 10,116 0:43:09
12 میثم تمار (قسمت اول) 2,992 0:09:57
13 میثم تمار (قسمت دوم) 2,992 0:09:57
14 میثم تمار (قسمت سوم) 2,992 0:09:57
15 میثم تمار (قسمت چهارم) 2,992 0:09:57
16 میثم تمار (قسمت پنجم) 2,992 0:09:57
17 میثم تمار (قسمت ششم) 2,250 0:07:39
18 رفیعی - قسمت اول 6,465 0:36:45
19 رفیعی - قسمت دوم 6,215 0:35:21
20 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 5,183 0:29:11
21 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,633 0:32:01
22 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول 10,602 0:36:10
23 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم 9,398 0:32:03
24 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم 9,942 0:33:55
25 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم 10,515 0:35:42
26 حاج مهدی سماواتی2 9,297 0:39:38
27 حاج مهدی سماواتی3 9,664 0:41:12

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی - جدید 8,988 0:38:19
2 حاج رضا بکایی 5,929 0:25:16
3 حاج مهدی سماواتی 1,280 0:20:44
4 حاج مهدی سماواتی 1,081 0:17:29
5 فرهمند 3,121 0:13:18

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(MB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 7.83 0:45:19
2 کافی 2.11 0:12:01
3 حاج مهدی سماواتی 6.78 0:23:33
4 حدیث شریف کساء - 1 6.69 0:29:12
5 حدیث شریف کساء - 2 3.47 0:15:09

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 872 0:14:05
 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27
2 فرهمند 3,534 0:20:05

دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 15,601 1:06:39
2 شيخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06
3 فرهمند 9,525 0:40:36

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) 1,772 0:01:53
2 اباذر واحدی 710 0:02:01
3 دعای فرج 228 0:03:36

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 427 0:01:45

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات 31 صحیفه سجادیه) - حاج رضا بکایی
13,569 0:57:52
2 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
3 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
4 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
5 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
6 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 1 4,547 0:15:21
7 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 2 5,171 0:17:38
8 دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند 4,747 0:20:14
9 دعای نور- فرهمند 377 0:01:36
10 دعای عید غدیر- فرهمند 5,216 0:22:14
11 دعای روز مباهله- فرهمند 4,479 0:19:06
12 دعای سریع الاجابه- فرهمند 672 0:02:51
13 آیت الکرسی- فرهمند 522 0:02:13
14 اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند 247 0:01:02
15 اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند 5,969 0:10:11
16 اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند 433 0:01:50
17 مناجات با خدا- فرهمند 771 0:03:17
18 دعای عظم البلاء - فرهمند 1,263 0:03:34
19 استغاثه به امام زمان - فرهمند 2,095 0:05:56
20 دعای تربت امام حسین (ع) 1,423 0:03:01
21 دعای ناد علی - نزار قطری 5,140 0:10:57
22 دعای معراج 2,647 0:01:52

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo