شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات با صدای حاج منصور ارضی


ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات ماه مبارک رمضان - شب اول سال 92 6,232 0:26:34
2 مناجات ماه مبارک رمضان - شب اول سال 92 8,048 0:34:19
3 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوم سال 92 6,428 0:27:25
4 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوم سال 92 6,114 0:26:05
5 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سوم سال 92 6,043 0:25:46
6 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سوم سال 92 4,943 0:21:05
7 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهارم سال 92 6,483 0:27:39
8 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهارم سال 92 4,888 0:20:51
9 مناجات ماه مبارک رمضان - شب پنجم سال 92 6,417 0:27:22
10 مناجات ماه مبارک رمضان - شب پنجم سال 92 5,599 0:23:53
11 مناجات ماه مبارک رمضان - شب ششم سال 92 5,702 0:24:19
12 مناجات ماه مبارک رمضان - شب ششم سال 92 6,324 0:26:58
13 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هفتم سال 92 5,315 0:22:40
14 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هفتم سال 92 6,985 0:29:48
15 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هشتم سال 92 4,215 0:17:58
16 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هشتم سال 92 6,428 0:27:25
17 مناجات ماه مبارک رمضان - شب یازدهم سال 92 6,848 0:29:12
18 مناجات ماه مبارک رمضان - شب یازدهم سال 92 7,103 0:30:18
19 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوازدهم سال 92 7,186 0:30:39
20 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوازدهم سال 92 4,760 0:20:18
21 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سیزدهم سال 92 6,388 0:27:15
22 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سیزدهم سال 92 5,372 0:22:55
23 مناجات ماه مبارک رمضان - شب اول سال 91 9,770 0:41:39
24 مناجات ماه مبارک رمضان - شب اول سال 91 7,881 0:33:36
25 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوم سال 91 6,291 0:26:49
26 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوم سال 91 6,884 0:29:21
27 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سوم سال 91 5,412 0:23:04
28 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سوم سال 91 5,783 0:24:39
29 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهارم سال 91 7,020 0:29:55
30 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهارم سال 91 6,332 0:26:59
31 مناجات ماه مبارک رمضان - شب پنجم سال 91 5,734 0:24:26
32 مناجات ماه مبارک رمضان - شب پنجم سال 91 6,791 0:28:57
33 مناجات ماه مبارک رمضان - شب ششم سال 91 9,484 0:40:26
34 مناجات ماه مبارک رمضان - شب ششم سال 91 8,467 0:36:06
35 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هفتم سال 91 8,868 0:37:48
36 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هفتم سال 91 8,940 0:38:07
37 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هشتم سال 91 8,957 0:38:11
38 مناجات ماه مبارک رمضان - شب هشتم سال 91 8,931 0:38:05
39 مناجات ماه مبارک رمضان - شب نهم سال 91 9,100 0:38:48
40 مناجات ماه مبارک رمضان - شب نهم سال 91 7,151 0:30:29
41 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دهم سال 91 7,977 0:34:00
42 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دهم سال 91 7,722 0:32:55
43 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوازدهم سال 91 7,569 0:32:16
44 مناجات ماه مبارک رمضان - شب دوازدهم سال 91 8,602 0:36:40
45 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سیزدهم سال 91 8,970 0:30:36
46 مناجات ماه مبارک رمضان - شب سیزدهم سال 91 7,701 0:32:50
47 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهاردهم سال 91 8,116 0:34:36
48 مناجات ماه مبارک رمضان - شب چهاردهم سال 91 9,830 0:41:55
49 مناجات ماه مبارک رمضان - شب شانزدهم سال 91 9,160 0:39:03
50 مناجات ماه مبارک رمضان - شب شانزدهم سال 91 9,665 0:41:12
51 مناجات ماه مبارک رمضان - شب نوزدهم سال 91 9,355 0:39:53
52 مناجات ماه مبارک رمضان - شب نوزدهم سال 91 8,806 0:37:33
53 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیستم سال 91 7,430 0:31:40
54 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیستم سال 91 8,631 0:36:48
55 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و دوم سال 91 6,430 0:27:24
56 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و دوم سال 91 7,449 0:31:45
57 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و چهارم سال 91 6,605 0:36:41
58 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و پنجم سال 91 18,470 01:18:47
59 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و هفتم سال 91 14,464 01:01:41
60 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و هشتم سال 91 21,265 01:30:42
61 مناجات ماه مبارک رمضان - شب بیست و نهم سال 91 16,624 01:10:54
62 دعای افتتاح 10,793 1:01:23
63 دعای عرفه - قسمت اول 13,027 1:14:06
64 دعای عرفه - قسمت دوم 10,926 1:02:08
65 دعای عرفه - قسمت سوم 7,911 0:44:59
66 دعای عرفه - قسمت چهارم 10,106 0:57:28
67 دعای کمیل_قسمت اول (رمضان86 ) 2,674 0:18:19
68 دعای کمیل_قسمت دوم (رمضان86 ) 2,618 0:17:56
69 دعای مجیر 2,564 0:41:37
70
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 1 (جدید)
10,410 00:44:05
71
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 2 (جدید)
10,550 00:44:41
72
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 3 (جدید)
2,042 00:06:42
73
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 4 (جدید)
2,307 00:07:37
74
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 5 (جدید)
2,591 00:08:35
75
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 6 (جدید)
1,793 00:05:51
76
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 7 (جدید)
10,425 00:44:09
77
حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390 - 8 (جدید)
6,754 00:28:29

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo