شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

« معلم سوم »
براساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی

 

ردیف

توضیحات

دانلود حجم
(KB)
1 قسمت اول 2,576
2 قسمت دوم 2,625
3 قسمت سوم 2,108
4 قسمت چهارم 2,857
5 قسمت پنجم 2,542
6 قسمت ششم 1,913
7 قسمت هفتم 2,426
8 قسمت هشتم 2,929
9 قسمت نهم 3,063
10 قسمت دهم 3,002


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo