شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی بر اساس زندگی شهیدان حمید و مهدی باکری
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1
پاداش
1,981 00:22:32
2
ساواکی
2,005 00:17:05
3
کارگر جدید
2,241 00:19:05
4
آقای شهردار
2,168 00:18:28

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo