نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه‌ی آن خوب است همه‌ی جوانب را در نظر بگیرید سپس انجام دهید و الا ترکش بهتر است.
نتیجه ازدواج:
تحقیق کامل - تمام کردن حرفهایتان و دادن صدقه - سپس ازدواج و إلا صبر کنید بهتر است.
نتیجه معامله:
مشورت با اهل خبره و دادن صدقه رمز موفقیت در این کار است و گرنه ترکش بهتر است.
سوره:
نساء
آیه:
128
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved