نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با حفظ موازین شرعی و دادن صدقه اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است ۲ شرط بالا فراموش نشود.
نتیجه معامله:
مورد پر منفعتی است بشرطی که موازین شرعی را رعایت کنید و صدقه‌ی در خوری بدهید.
سوره:
نساء
آیه:
114
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved