نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است انجام آن جز پشیمانی چیزی بدنبال ندارد.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج به صلاح شما نیست و به شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.
نتیجه معامله:
معامله بی سرانجامی است ترکش کنید.
سوره:
نساء
آیه:
102
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved