نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است خطر جانی و مالی دارد انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
خیری در این ازدواج نیست آبرو و حیثیت شما از بین می‌رود.
نتیجه معامله:
خطر حیثیتی و آبرویی دارد مالتان از بین می‌رود انجام ندهید.
سوره:
نساء
آیه:
92
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved