نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند.
نتیجه ازدواج:
به دعوا و درگیری کشیده می‌شود ترک کنید.
نتیجه معامله:
ضرر می‌کنید و دچار مشکل می‌شوید ترک کنید.
سوره:
نساء
آیه:
80
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved