نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است آبرو و حیثیت شما بر باد می‌رود.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است زندگی نکبت باری خواهی داشت و هر لحظه بخود لعنت می‌فرستی ترکش کن.
نتیجه معامله:
آدمهای مکار و فریبکاری هستند اصلا انجام نده.
سوره:
نساء
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved