نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است اصلا فکرش را هم نکن افراد ظاهربین ضرر می‌کنند.
نتیجه ازدواج:
ظاهر هر چیز باطنش نیست از فکرش بیرون بیا اصلا مورد مناسبی نیست.
نتیجه معامله:
به حرام می‌افتی و ضرر بسیار می‌کنی ظاهر آن با باطنش فرق دارد.
سوره:
نساء
آیه:
38
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved