نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به گناه می‌افتی و خیری در آن نیست حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است و دچار مشکلات و مسائلی می‌شوی که هر لحظه بخود لعنت می‌فرستی ترکش کن.
نتیجه معامله:
به حرام می‌افتی و ضرر می‌بینی به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
سوره:
نساء
آیه:
27
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved