نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد تهمت و بهتان قرار می‌گیرید و پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
صبر کن خیری در این ازدواج نیست ان‌شاءالله مورد بهتری نصیب خواهد شد.
نتیجه معامله:
زیاد به ظاهر توجه نکن ضرر می‌کنی.
سوره:
نساء
آیه:
20
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved