نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است ارزش شما بیش از این است اقدام نکنید.
نتیجه ازدواج:
همسر خوبی برای شما نخواهد بود فراموش کنید.
نتیجه معامله:
به شما دروغ می‌گویند و فریبتان می‌دهند انجام ندهید.
سوره:
آل عمران
آیه:
187
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved