نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است خوب فکر کن با افراد خبره مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
نتیجه ازدواج:
صبر کنید زیاد عجله نکنید مورد بهتری هم نصیبتان می‌شود مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
نتیجه معامله:
با افراد خبره مشورت کن آن‌چنان هم تعریفی ندارد.
سوره:
آل عمران
آیه:
158
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved