نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است در صورت اصرار به انجام حتما صدقه دهید و با مشورت با افراد خبره اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج:
عجله نکنید از این مورد بهتر هم نصیب شما خواهد شد .
نتیجه معامله:
صبر کنید انجام این معامله آن‌چنان هم که فکر می‌کنید تعریفی ندارد در صورت اصرار به انجام آن صدقه دهید و با افراد خبره مشورت نمایید.
سوره:
بقره
آیه:
38
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved