نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار ناراحتی زیادی خواهید شد و در راهی قرار می‌گیرید که بازگشتی در آن نیست.
نتیجه ازدواج:
هیچ خوبی و خیری در آن نیست ترک کنید.
نتیجه معامله:
به حرام می‌افتید و فریب خواهید خورد ترک کنید.
سوره:
آل عمران
آیه:
149
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved