نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است در انجام آن تعجیل کنید و در انجام آن حفظ موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه ازدواج:
با این ازدواج گشایش کار پیدا می‌کنی دو شرط بالا فراموش نشود.
نتیجه معامله:
پر منفعت و پر سود است بدو شرط‌یکی آنکه موازین شرعی را رعایت کنی و دوم صدقه‌ی در خوری بدهی.
سوره:
آل عمران
آیه:
133
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved