نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که لطمه‌های زیادی خواهید خورد.
نتیجه ازدواج:
در صورت انجام آن چنان پشیمان می‌شوید که دیگر نه راه پیش دارید نه راه پس.
نتیجه معامله:
ظاهر بین نباشید ضرر زیادی خواهید کرد از انجامش منصرف شوید.
سوره:
آل عمران
آیه:
116
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved