نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است در صورتی که همه‌ی جوانب را رعایت کنید خوب است والا بد است.
نتیجه ازدواج:
در صورتی که همه‌ی جوانب را رعایت کنید و با تحقیق بیشتر همه چیز بر وفق مراد بود انجام دهید والا ترک شود.
نتیجه معامله:
تحقیق بیشتر کنید اگر مشکلی نبود اقدام کنید والا ترک کنید.
سوره:
کافرون
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved