نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه خوب است با در نظر گرفتن شرایط و بررسی كامل جوانب خوب والا بد است.
نتیجه ازدواج:
با رعایت جوانب و تمام کردن همه‌ی صحبتها خوب و الا بد است.
نتیجه معامله:
اگر شرایط را رعایت کنید و جوانب کار را در نظر بگیرید خوب است والا بد است.
سوره:
طارق
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved