نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در آن فریب و نیرنگ است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
چیزی را از شما کتمان می‌کنند و به شما دروغ می‌گویند ازدواج مناسبی نیست صبر کنید مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله:
بشما دروغ می گویند و مواردی از معامله را از شما پنهان می‌کنند ضرر می‌کنی.
سوره:
آل عمران
آیه:
71
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved