نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است مشكلاتی وجود دارد ولی با صبر و حوصله، قابل حل است و نتیجه مطلوب حاصل می شود.
نتیجه ازدواج:
سختیها و مشکلات نمک زندگی است و با این مسائل است که انسان ارزش زندگیش را می‌فهمد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
از مشکلات نباید ترسید خصوصا وقتی نتیجه‌ی خوبی حاصل رنجها و سختیها باشد.
سوره:
انفطار
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved