نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است البته مشكلات و سختیهایی دیده می‌شود اما با صبر و حوصله حل می‌شود و نتیجه‌ی دلخواه حاصل می‌شود.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است به‌شرط آنکه در مشکلات و گرفتاریهای زندگی صبر و حوصله داشته باشید و از عصبانیت و درگیری پرهیز کنید.
نتیجه معامله:
مشکلاتی دیده می‌شود زحمت زیادی همه باید بکشید ولی سود خوبی هم نصیبتان می‌شود که جبران این زحمات را می‌کند.
سوره:
عبس
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved