نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مشكلات عدیده‌ای خواهید شد و در آخر هم به اهدافتان نخواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است بعد از زحمتهای زیاد در آخر هم نتیجه‌ی عکس از کارتان خواهید گرفت.
سوره:
مرسلات
آیه:
20
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved