نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در صورت انجام دچار پشیمانی خواهید شد ترك شود.
نتیجه ازدواج:
بد است گول ظاهر افراد را نخورید که ظاهر افراد با باطنشان تفاوت بسیاری دارد ترک شود.
نتیجه معامله:
دچار افراد دو رویی خواهید شد و در صورت انجام ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید ترک شود.
سوره:
جن
آیه:
14
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved