نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا و ائمه معصومین انجام بده ان‌شاءالله موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کن نمازت را اول وقت بخوان و صدقه بده.
نتیجه معامله:
با حفظ موازین شرعی انجام بده ان‌شاءالله سود خوبی می‌بری.
سوره:
آل عمران
آیه:
53
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved